วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยอดไถ่ถอนกรมธรรม์พุ่ง47%


วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/finance.php?id=38511

โพสต์ทูเดย์ — คปภ. เผยปี 2551 ธุรกิจประกันชีวิตคืนเงินลูกค้าทุกรูปแบบเฉียด 8.8 หมื่นล้าน

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2551 ที่ผ่านมา ธุรกิจประกันชีวิตทั้งระบบได้จ่ายเงิน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ลูกค้ารวม 8.77 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นล้านบาท หรือ 20.73% เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยในจำนวนนี้เป็นเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือลูกค้ามีการไถ่ถอนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด 2.49 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.34% 
 
ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าไม่มั่นใจในฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิตที่มีบริษัทแม่เป็นต่างชาติ ทำให้เกิดการไถ่ถอนกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา

นอกจากนั้น ยังมีเงินครบกำหนดตามสัญญากรมธรรม์ 3.29 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.82% เงินสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต 1.03 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%

คปภ. ระบุว่า มีการจ่ายเงินได้ประจำให้ลูกค้า 8.9 หมื่นบาท เพิ่มขึ้น 12.45% เงินจ่ายกรณีอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 3.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.02% เงินจ่ายเพื่อการประกันสุขภาพ 1.14 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.78% และอื่นๆ 4.84 ล้านบาท ลดลง 13.31%

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการจ่ายสินไหมและเงินผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 1.19 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินสินไหม กว่า 4,740 ล้านบาท เงินผลประโยชน์ทั้งในส่วนเงินปันผล เงินคืนตามเงื่อนไข และเงินครบกำหนดสัญญา 7,225.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินสินไหมและเงินผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นต่อการดูแลชีวิตผู้เอาประกัน เป็น 1 ใน 3 ยุทธศาตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ด้านการดูแลชีวิตคนไทย อยู่บนพื้นฐานความห่วงใย

นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์ด้านการให้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความผูกพันกับสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน โดยการดำเนินกิจกรรมจะอยู่ภายใต้โครงการหนึ่งคนให้...หลายคนรับ และยุทธศาสตร์ด้านการเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต เป็นการเพิ่มความสุขให้แก่คนรอบข้าง เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข

ทั้งนี้ เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรม เพื่อให้พร้อมส่ง มอบความสุข อันหมายถึงการสร้าง หลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกค้า ตามเป้าหมายการเพิ่มหน่วยของความสุข คือ จำนวนกรมธรรม์ในปีนี้อีกกว่า 6 แสนกรมธรรม์

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net