วันที่ เสาร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หลวงพ่อพระครูสมุห์ใจ ปญฺญาปทีโป กินอยู่อย่างไร จึงได้อายุยืน ๑๐๕ ปี


(ภาพนี้เป็นขาวดำ พิมพ์ลงหน้าปกหนังสือ ถ่ายเมืออายุ ๑๐๐ ปี)

วันนี้วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ได้ทำการฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระครูสมุห์ใจ ปญฺญาทีโป อายุ ๑๐๕ ปี

ณ เมรุลอย วัดถ้ำเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ซึ่งนับว่า เป็นพระที่อายุยืนที่สุดในจังหวัดชุมพร โดยไม่มีโรคใดๆทั้งสิ้น

ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเหมือนกับคนนอนหลับธรรมดา

และมีสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมเลย นับว่า สุขภาพท่านดีมากที่สุด

เรื่องนี้น่าศึกษาสำหรับคนรุ่นหลัง คืออาตมาได้ไปพูดคุยกับท่านอยู่เป็น

ประจำ และได้ถามข้อวัตรต่างๆ ว่าท่านปฏิบัติตนอย่างไร จึงทำให้

สุขภาพท่านดีมาโดยตลอด ก็พอสรุปได้ดังนี้

ท่านหลวงพ่อใจ ปญฺญาทีโป ได้กล่าวง่ายๆว่า

กินเป็นเวลา นอนเป็นเวลา รักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ

ดื่มน้ำให้มาก นอนแต่หัวค่ำ คิดเท่าที่เห็น สิ่งที่ไม่เห็นไม่ต้องคิด

ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน ตื่นแต่เช้า เวลานอนมักนอนตะแคงข้างขวา

ฉันอาหารที่ย่อยง่าย และฉันแต่น้อยๆ กับทั้งไม่ขี้โกรธ แต่มีเมตตา

และการที่บุคคลอายุยืนนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมของตนเองด้วย

ประวัติหลวงพ่อโดยสังเขป

หลวงพ่อพระครูสมุห์ใจ ปญฺญาทีโป

เกิดเมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๘

ณ ที่บ้านเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

บิดาชื่อหมื่น ม่วงขาว บารดาชื่อนางนิ่ม ม่วงขาว

มีพี่น้อง ๒ คน คือ นายใจ ม่วงขาว และนางหีต เพชรเจริญ

ก่อนบวชท่านได้สมรสกับนางสร้อย จันทร์เพชร มีบุตรธิดาทั้งสิ้น ๘ คน

๑. นางสาวสัมฤทธิ์ ม่วงขาว ถึงแก่กรรม

๒. นายจิน ม่วงขาว ถึงแก่กรรม

๓. นายจ่าง ม่วงขาว ถึงแก่กรรม

๔. นายจัด ม่วงขาว เกษตรกร

๕. นายสุจวบ ม่วงขาว อดีตข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖. นางสาวนุ้ย ม่วงขาว ถึงแก่กรรม

๗. นายสาโรจน์ ม่วงขาว ถึงแก่กรรม

๘. นายสนั่น ม่วงขาว ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เมื่อท่านครองตนเป็นฆราวาส ได้ประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัว

มีอัธยาศัยดีกับทุกคน มีเมตตาอารี เป็นคนเอาใจใส่กับวัดวาอารม ซึ่ง

ท่านได้เป็นอุบาสกประจำวัดถ้ำเขาปีบ ภายหลังเมื่อภรรยาได้มรณกรรม

ท่านได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ชื่อว่า ปญฺญาทีโป ภิกขุ

ณ วัดโพธิเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีพระครูวิจิตรกรณีย์ (พ่อหลวงครูยิ่ง)

เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ไปอยู่จำพรรษากับท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโมลี

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศน์ กทม.ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

พระครูฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณพระราชดิลก(หลง)วัดบุปผาราม กทม.

ชื่อว่า พระครูสมุห์ใจ ปญฺญาทีโป เมื่อ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙

และได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดผุสดีภูผารา(วัดเขาหมาแหงน) เมื่อ

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗ ตอนนั้นพรรษาได้ ๑๐ พรรษา อายุ ๗๙ ปี

เมื่ออยู่ในสมณเพศท่านได้ปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัย เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส

แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี

   เมื่อปลายปี ๒๕๕๑ ท่านชราภาพมาก ท่านรู้ตัวว่า ไม่สะดวกในการที่จะอยู่

ที่วัดผุสดีภูผาราม เพราะห่างไกลลูกหลาน ท่านจึงย้ายมาอยู่วัดถ้ำเขาปีบเพื่อ

ให้ลูกหลานได้มาปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

    ในที่สุดวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๑๐ น. ท่านได้ถึง

แก่มรณภาพด้วยอาการสงบ รวมอายุได้ ๑๐๕ ปี ๓๖ พรรษา และได้ตั้งศพ

บำเพ็ญกุศลที่วัดถ้ำเขาปีบเป็นเวลา ๑๐ คืน ได้ฌาปนกิจศพท่านเมื่อวันเสาร์

ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. และเผาจริงเวลา ๑๙.๐๐ น.

ของวันนี้

                                             ข่าวโดย.... หยาดกวี

                                                  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒

เผาเวลา ๑๙.๐๐ น.

เห็นไฟกำลังลุกไหม้

                 อายุวัฒนธรรม คือ ธรรมะที่ทำให้คนอายุยืน

ในครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัส ธรรมะ เป็นเหตุให้มนุษย์มีอายุยืน มี  

ชื่อว่า อายุสสธรรม หรือ อายุวัฒนธรรม มี ๕ ประการ ซึ่งมีคำอธิบายไว้ว่า 

ธรรมที่เกื้อกูลแก่อายุ, ธรรมที่ช่วยให้อายุยืน, หรือธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายใจ  

ให้มีความสุขสบายที่สมบูรณ์  มีอยู่ ๕ ประการ  

Ayussa – dhamma: things conducive to long life

๑.     สัปปายการี รู้จักทำความสบายให้แก่ตนเอง -

Sappayakari: to do what is saitable for oneself and favourable to  

one’s Health; to act in accordance with the rules of hygiene  

 

๒.    สัปปาเย มัตตัญญู  รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย  คือ อาหาร ที่อยู่ บุคคล  

  และธรรมะ – sappaye mattannu: to be moderate even as to things  

       saitable  And favourable. 

 

๓.    ปริณตโภชี บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือ เคี้ยวอาหาร 

      ให้ละเอียดก่อนกลืนกิน – Parinatabhoji: to eat food which is ripe  

      or easy to digest. 

 

๔.    กาลจารี ประพฤติเหมาะในเรื่องเวลา เช่น รู้จักเวลา ทำถูกเวลา ทำเป็น 

      เวลาทำพอเหมาะแก่เวลา – kalacari: to behave oneself properly as

 

      regards  Time and the spending of time. 

 

๕.    พรหมจารี  ถือพรหมจรรย์ คือ รู้จักควบคุมกามารมณ์ หรือเว้นเมถุน 

     สังโยชน์  Brahmacari: to practice sexual abstince. 

 

สรุปแล้ว คนที่จะมีอายุยืนได้นั้น ไม่ใช่จะรับพรจากผู้ใดได้ง่าย เรื่องนี้ต้องมีเหตุ 

ปัจจัยที่ทำให้มีอายุยืน โดยเฉพาะ การปฏิบัติธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน ที่องค์ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบาย

 

ทั้ง กายและใจ, ให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ที่สุขสบาย, รู้จักเลือกบริโภค

 

อาหารที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย และอาหารที่เคี้ยวกลืนกินเข้าไปนั้น จักต้อง

 

เป็นอาหารที่ ย่อยง่าย เช่นผัก ผลไม้ เป็นต้น และงดเว้นจำพวกเนื้อสัตว์

 

เครื่องในสัตว์  หรือ   อาหารที่มีไขมันมาก เป็นต้น, รู้จักกาลเวลาในการ

 

ทำงาน และพักผ่อน ให้เหมาะ สมกับวัย รวมทั้งหางานอดิเรกทำเพื่อความ

 

เพลิดเพลินประจำวัน เพื่อเป็นการพัก ผ่อนหย่อนใจ ประจำวัน, และการประพฤติ

 

ธรรม คือ พรหมจรรย์ อันหมายถึงการ ละเว้นการประพฤติหมกมุ่นในเรื่อง

 

กามารมณ์ทั้งหลายอย่างน้อยรู้จักงดเว้นในวัน พระแปดค่ำ สิบห้าค่ำ เท่านี้ก็

 

เพียงพอแล้ว หรือ รักษาความดี ปฏิบัติธรรมตาม  หลักศาสนาที่ตนนับถือ

 

ทั้งหมดนี้ คือ เหตุผลที่ทำให้คนเรามีอายุยืน  

              อายุวัฒนธรรมคำกลอน

                 อายุวัฒนธรรม จำให้แม่น

                ดีสุดแสน หมื่นค่า พาสุขี

                ให้อายุมั่น ขวัญยืน เกือบหมื่นปี

                ประพฤติดี ในธรรม จำขึ้นใจ

                หนึ่งให้ใจ และกาย สบายหนา

                ภาวนา พาจิต คิดสดใส

                เมตตาธรรม ค้ำชู อยู่ภายใน

                สุขกายใจ ประจำ ทุกค่ำคืน

                สองรู้จัก ประมาณ การสบาย

                อย่าอยู่ให้ สบายเกิน เพลินทุกข์ขืน

                กินนอนมาก มีภัย จะไม่ยืน

                ทุกข์ขมขื่น ไม่เหมาะ เพราะสบาย

               สามจะกิน สิ่งใด ใยอาหาร

               เคี้ยวให้นาน ก่อนกลืน ลื่นลงหาย

               ของย่อยง่าย ถูกปาก ไม่มากมาย

               กินสบาย ย่อยง่าย กายเจริญ

               สี่รู้กาล งานทำ จำเวลา

               รู้จักพา ผ่อนผัน คนสรรเสริญ

               แบ่งเวลา นอนหลับ กับเพลิดเพลิน

               อย่าให้เกิน กาลไป จักไม่ดี

               ห้าประพฤติ เหมาะสม พรหมจรรย์

               ลดกามกัน เกินทุกข์ ไม่สุกศรี

               รักษาศีล จากสงฆ์ องค์มุนี

               กายวจี ใจงาม ตามเนื้อธรรม์

               ประพฤติธรรม สัมมา อายุยืน

               หมดทุกข์ขื่น ชีวิต จิตสุขสันต์

               สุขสบาย กายใจ ไปทุกวัน

               ตริตรองกัน ให้ดี พี่น้องเอย.

                            ...หยาดกวี...

                       ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒

โดย หยาดกวี

 

กลับไปที่ www.oknation.net