วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ... วัดจำลองพระราชวังปักกิ่ง (ตอนที่ 2)


ชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ...วัดจำลองพระราชวังปักกิ่ง
(ตอนที่ 2)

ในครั้งที่แล้ว  ได้นำชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  บางบัวทอง
ทั้งส่วนหน้า  ส่วนกลาง  และส่วนหลัง  แล้ว  ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนหน้า      วิหารจตุโลกบาล  หอกลอง และหอระฆัง
ส่วนกลาง     พระอุโบสถ
ส่วนหลัง      วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  วิหารพระอวโลกิเตศวร
                  มหาโพธิสัตว์

ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมจีน
ไม่ควรพลาดที่จะไปชมวัดนี้  วัดนี้สร้างด้วยช่างฝีมือจากเมืองจีน
เป็นพุทธศิลป์ที่สวยสดงดงาม

ในเอ็นทรี่นี้  ขอเชิญชมภาพในบริเวณวัด โดยทั่วไป


 
เมื่อได้ชมครบถ้วนแล้ว   ผมมีธรรม  8  ประการ จากทางวัดมาฝาก
เพื่อนชาวบล็อก 


ธรรม  8  ประการ

ข้อที่ 1

กำหนดให้รู้แจ้ง สากลจักรวาลไม่เที่ยง โลกธาตุมีแต่ความเสื่อมสลาย
ธาตุทั้ง 4  เป็นทุกข์ เป็นอนันตาขันธ์ทั้ง 5  ปราศจากตัวตนเป็น
สิ่งหลอกลวงมายา  ไม่มีแก่นสาร  จิตเป็นสมุฏฐานแห่งบาป  ร่างกาย
เป็นที่สถิตแห่งกองทุกข์  เมื่อพิจารณาตรึกตรองธรรมดั่งนี้
ก็จะพ้นจากวัฏฏสงสารเป็นลำดับ

ข้อที่ 2

กำหนดให้รู้แจ้ง มักมากในตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  ความตรากตรำ
อยู่ในสังสารวัฏ  ย่อมเกิดจากความโลภอยากในกามคุณเป็นเหตุ
การลดละตัณหาไม่ประกอบโลกียะกิจ  ทำให้กายและจิตเป็นอิสระ

ข้อที่ 3

กำหนดให้รู้แจ้ง จิตไม่สิ้นสุดแห่งความโลภ  มีความปรารถนาอยากได้
ไม่สิ้นสุดเป็นการสะสมทางแห่งบาป  พระโพธิสัตว์ไม่กระทำเช่นนั้น
ตั้งอยู่ในความสันโดษ  รักษาปฏิบัติธรรมมุ่งหมายแต่ปัญญา

ข้อที่ 4

กำหนดให้รู้แจ้ง ความเสื่อมเกิดจากความเกียจคร้าน
ความมุ่งหมายแต่พากเพียรเป็นนิจ  ตัดกิเลสอกุศลกรรม
ทำลายมารทั้ง 4  หลุดพ้นจากพันธนาการของขันธ์และโลกธาตุ

ข้อที่ 5

กำหนดให้รู้แจ้ง  ความหลงแห่งอวิชชาเป็นเหตุวนอยู่ในสังสารวัฏ
พระโพธิสัตว์ต้องมีสติกำหนดรู้อยู่ทุกขณะ หมั่นศึกษาให้รู้แจ้งอย่าง
กว้างขวาง   เป็นพหูสูตรเพียรเพิ่มพูนปัญญาให้บรรลุปฏิสัมภิทา 
โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้พบกับบรมสุขอันมหาศาล

ข้อที่ 6

กำหนดให้รู้แจ้ง ทุกข์แห่งความจนทำให้เกิดความเคียดแค้น
เป็นปัจจัยชักจูงไปสู่บาปธรรม  พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทาน
ย่อมไม่แบ่งแยกศัตรูหรือความเป็นญาติ  ปราศจากอาฆาตพยาบาท
ไม่มีความเกลียดชังแม้ผู้นั้นประพฤติบาป

ข้อที่ 7

กำหนดให้รู้แจ้งโทษและภัยของกามคุณ 5  ถึงแม้จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์
ก็ไม่หลงใหลความสุขทางโลก  ระลึกถึงไตรจีวรเป็นนิตย์
รวมทั้งเครื่องอัฏฐบริขารทั้งหลายตั้งใจออกบรรพชา
ปฏิบัติรักษาธรรมให้บริสุทธิ์  ประพฤติพรหมจรรย์ที่สูงสุดอันเป็น
ทางประเสริฐ  มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งมวล

ข้อที่ 8

กำหนดให้รู้แจ้ง  สังสารวัฏเปรียบเสมือนขุมเพลิงที่ลุกไหม้
ทุกข์ทรมานหาประมาณมิได้  ควรตั้งจิตมุ่งต่อพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ   เพื่อโปรดอนุเคราะห์สรรพสัตว์โลกย่อมรับทุกข์แทน
สรรพสัตว์  ไม่ว่ายากแค้นวิบากเพียงใด  เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุ
ถึงเอกันตบรมสุข


ธรรมทั้ง 8 ประการนี้  เป็นที่กำหนดแจ้งของพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเพียร
ควรตั้งมั่นปฏิบัติธรรม  มีเมตตากรุณามานะอบรมปัญญา
อาศัยพระธรรมนาวาข้ามฝั่งนิรวาณ  หากย้อนกลับมา
สู่สังสารวัฏในความเกิดความตายแล้วละจากเบญจกามคุณ
อบรมจิตใจในทางอริยมรรค  หากพุทธบุตรทั้งหลาย
หมั่นภาวนาธรรมทั้ง 8 ประการนี้ โดยมนสิการแล้วไซร้
ย่อมฆ่าเสียอกุศลจิตทั้งผองอันนับไม่ถ้วน  เข้าสู่โพธิธรรม 
สำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยพลัน
ตัดขาดจากสังสารวัฏ  สถิตในบรมสุขตลอดนิจนิรันดรแล

ขณะนี้ ทางวัดกำลังรับบริจาคซื้อที่ดินถวายวัดอยู่  ท่านที่มีจิตศรัทธาก็
ขอเชิญไปร่วมทำบุญได้ 

ถ้าท่านมีโอกาสอำนวย  ขอเชิญท่านไปชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ
และร่วมทำบุญ ด้วยตัวท่านเองจะดีกว่า  และสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่วัดโดยตรง  โทร. 0-2571-1155  หรือ  0-2920-2131

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net