วันที่ ศุกร์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการจัดกิจกรมห้องสมุดโรงเรียนบางชัน

                           (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางนันท์นภัส   ลภัสสรวีย์

ปีการศึกษา        2550

 

 

บทคัดย่อ

 

                 สังคมไทยในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นวังคมฐานความรู้  คนในสังคมจึงต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดเวลา  เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถก้าวทันโลก ความรู้ความสามารถเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  รู้จักวิธีการแก้ปัญหา และดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข   ดังนั้น  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  สาระเนื้อหาการเรียนรู้ เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ของครูในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม   การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน  เยาวชน  และประชาชน  จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทุกยุค ทุกสมัย   แม้กระทั่งในยุคแห่งโลกาภิวัตน์   ที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะในโลกแห่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์   นักเรียนจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนาน  และลงมือปฏิบัติจริง   โรงเรียนจึงต้องจัดการ ศึกษา และดำเนินการบริหารการศึกษาให้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สำหรับให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดอยู่ใกล้ชิดครูและนักเรียนมากที่สุด  ห้องสมุดโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตคลองสามวา   สังกัดกรุงเทพมหานคร   เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่มีการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขให้

 การดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)  ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  โดยมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการบริการและการจัดกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน  โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action  Research  Principle) โดยดำเนินการเป็น  2  วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย  การวางแผน (Planning)  การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า  มีจำนวน  11  คน  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน  40  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้พรรณนาวิเคราะห์          

                   ผลการศึกษาค้นคว้าในรอบที่  1  พบว่า 

                      1.  การศึกษาดูงาน  ซึ่งมีกิจกรรมการรับฟังบรรยายสรุป  การเยี่ยมชมและการซักถามปัญหา  ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการและการจัดกิจกรรมของห้องสมุดจากโรงเรียน  และมองเห็นภาพรวมของการพัฒนาด้านการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ได้รับแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  ทั้งด้านบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดในลักษณะต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     ซึ่งจะสามารถลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา   ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความกระตือรือร้นที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมของห้องสมุดของโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   ให้ดียิ่งขึ้น

                        2.  ผลจากการนิเทศภายใน ทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการให้บริการห้องสมุดทั้ง  6  ด้าน   คือ  1) การบริการให้อ่านอย่างเสรี   2) การบริการให้ความช่วยเหลือในการอ่าน   3) การบริการยืม -  คืน  วัสดุสารนิเทศ   4) การบริการจองและยืมพิเศษชั่วคราว   5) การบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด   6) การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  รวมทั้งการจัดให้บริการที่มีระบบและจัดระเบียบหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ง่ายแก่การค้นหา    การจัดบรรยากาศ     การจัดทำสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด  ทั้งสถิติการยืมหนังสือและวัสดุ  การจัดทำดัชนีการสืบค้นหนังสือยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร  รวมทั้งหนังสือที่ให้บริการ  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนังสือเก่าและใหม่ปะปนกัน   มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และสนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น  ประกอบด้วย กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นรายวัน  รายสัปดาห์  และกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นรายเดือน  แต่จะประสบปัญหาในด้านการจัดทำสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด  การจัดทำดัชนีการสืบค้น  หนังสือส่วนมากจะเก่าไม่มีความหลากหลาย  และปัญหาในด้านจำนวนบุคลากรที่ใช้จัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  รวมทั้งขาดการประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

                   ผลการศึกษาค้นคว้าในรอบที่  2  พบว่า        

                         1.  ผลการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด ในวงรอบที่  2  โดยเน้นประเด็นที่เป็นปัญหาในวงรอบที่  1 ได้แก่  ด้านการจัดทำสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด  ทั้งสถิติการยืมหนังสือและวัสดุ  การจัดทำดัชนีการสืบค้นหนังสือยังไม่เรียบร้อยท่าที่ควร  รวมทั้งหนังสือที่ให้บริการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนังสือเก่าและใหม่ปะปนกัน  ไม่มีความหลากหลาย  การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านคอมพิวเตอร์  ด้านการวัดและประเมินผลมาช่วยแนะนำ และช่วยปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ    

                        2.  ผลการพัฒนาจัดกิจกรรมของห้องสมุด  โดยเน้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงรอบที่  1  ได้แก่  ผลการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการห้องสมุด  ได้ข้อค้นพบว่า  ห้องสมุดมีระบบการให้บริการดีขึ้นมาก มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถปฏิบัติงานด้านการให้บริการและแนะนำการใช้ห้องสมุด  การบริการให้อ่านอย่างเสรี  การบริการให้ความช่วยเหลือในการอ่าน  การบริการยืม -  คืนวัสดุสารนิเทศ  การบริการจองและยืมพิเศษชั่วคราว  การบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  โดยมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดไว้อย่างชัดเจน ด้วยการจัดทำป้ายนิเทศติดไว้บริเวณที่ผู้ใช้บริการมองเห็นได้ชัดเจนก่อนเข้าห้องสมุด รวมทั้งจัดทำไว้ด้านหลังของบัตร  นอกจากนี้ยังได้จัดทำป้ายบอกหมวดหมู่หนังสือไว้อย่างชัดเจน  สามารถมองเห็นได้ง่าย  ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มีการจัดทำตู้รับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ใช้บริการมีการปรับปรุงและดูแลรักษาห้องสมุดให้มีความสะอาด น่าเข้าไปใช้บริการ  มีกระบวนการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด ได้จัดมุมสำหรับแนะนำหนังสือใหม่และหนังสือน่าอ่านไว้อย่างสวยงาม เป็นที่สนใจของผู้มาใช้ห้องสมุด  รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดสรรสนับสนุนหนังสือเสริมห้องสมุดจากกรุงเทพมหานคร   หนังสือที่ได้รับมีความหลากหลาย  ทุกประเภทตรงตามความต้องการของครูและนักเรียน  สามารถบริการได้เพียงพอกับจำนวนครูและนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีระบบประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ด้วยการทำวารสารแนะนำห้องสมุดและแนะนำการให้บริการในที่ประชุมครูประจำเดือน และกิจกรรมหน้าเสาธง  การให้บริการห้องสมุด

บุคลากรที่ใช้จัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  และขาดการประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  แก้ปัญหาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชุมนุมห้องสมุด  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  และโรงเรียนได้ขอความร่วมมือแต่งตั้งครูด้านการวัดและประเมินผลมาเป็นกรรมการประเมินเป็นรายกรณี     ขอความร่วมมือจากครูวิชาการระดับชั้นละ 1 คน   ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น  ทำให้สามารถจัดกิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียนทั้งกิจกรรมรายวัน  รายสัปดาห์  และรายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างกว้างขวางและมีผู้มาใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น

โดย วณาราม

 

กลับไปที่ www.oknation.net