วันที่ ศุกร์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แจ้งเลื่อนกำหนดวันฝึกอบรม “หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒”


          ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒”  กำหนดฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒  ณ โรงแรมพิมานอินน์ ถนนสนามบินเก่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาวินัยฯ  ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้กรุณาแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๓๗.๔/๗๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ แล้วนั้น
          เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอแจ้งเลื่อนระยะเวลาการฝึกอบรม จากเดิมเป็นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
(((คลิ๊ก ดาว์นโหลด เปิดอ่านเอกสารหนังสือแจ้งเวียนเลื่อนการอบรม)))

สำหรับผู้แทนเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากร ครบกำหนด ตามที่มีประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินจัดกิจกรรมและมอบหมายภารกิจ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย    ขอส่งเอกสารที่จะประกอบเข้ารูปเล่ม  และเอกสารนำเสนอประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม  ทางเมล์ ตามนี้ ด้วยนะครับ เจ้านาย

E-mail:infantry21@gmail.com    
 infantry_21_31@hotmail.com

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net