วันที่ เสาร์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มุสลิมชาวเขา 5 เผ่า กับค่ายอบรมที่บ้านเวียงหมอก เชียงราย


มุสลิมชาวเขา 5 เผ่า กับค่ายอบรมที่บ้านเวียงหมอก เชียงราย

เป้าหมายครั้งนี้ทีมงานของศูนย์ประสานงานภาคเหนือ  แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย นำโดย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ เป็นค่ายอบรมเยาวชนชาวเขา ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาบ้านเวียงหมอก ได้บรรจุโครงการนี้ ให้เป็นแผนงานหลักที่ต้องดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำปี เริ่มตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ซึ่งได้จัดมาแล้วจำนวน 17 ครั้ง (บางปีจัด 2 ครั้ง)โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน ยุวชนและเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่างๆ และจากศูนย์ฯในเครือข่ายทั้ง 4 แห่ง  ประกอบด้วย   มัสยิดอิสลาม เวียงหมอก อ.เชียงของ มัสยิดอิสลามบ้านปางสา และมัสยิดอิสลามบ้านห้วยมะหินฝน อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย และมัสยิดเพื่อมุสลิมใหม่ที่จังหวัดพะเยา   ส่วนบุคลากรใช้บุคลากรทั้งจากในพื้นที่ และจาก กทม.แต่การจัดในครั้งนี้(รวมทั้งครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา) ได้เพิ่มบุคลากรขึ้นอีก 1 คณะจำนวน 9 คน

            

ถนนเข้าศูนย์ฯเวียงหมอก

ประตูเข้ามัสยิด

 ซึ่งเป็นยุวชนที่เคยเข้าร่วมค่ายอบรมในรุ่นแรกๆ และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่รับทุนการศึกษาจากศูนย์ฯ   วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อให้เยาวชนได้   ฝึกฝนการปฏิบัติศาสนกิจที่สมบูรณ์เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆ อาทิ เผ่าม้ง  มูเซอ ลีซอ อาข่า  จีน และมาลายู นับว่าเป็นค่ายเยาวชนที่รวมความหลากหลายของชาติพันธ์ ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

อาคารมัสยิดของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาบ้านเวียงหมอก

หมู่บ้านเวียงหมอก ตั้งอยู่ บ้านใหม่ดอนแก้ว   หมู่ที่ 10 ห่างจากอำเภอเชียงของ  30  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย     90   กิโลเมตร  มีทำเลที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ใกล้หมู่บ้านใหม่ดอนแก้ว  ทำเลที่ตั้งแตกต่างจากหมู่บ้านพื้นราบโดยทั่วไป ประชากรกลุ่มแรกที่เข้ามาจับจองที่ดิน ทำไร่และที่อยู่อาศัย คือ กลุ่มม้ง (แม้ว) โดยการนำของพ่อเฒ่าเลาเปา แซ่เล้า จากดอยผาตั้ง หนีการแทรกแซงของขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาทำสวนมะม่วงและทำไร่ตามเชิงเขา โดยทางอำเภอเชียงของให้การดูแลและอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้ ต่อมา กลุ่มม้งบางส่วนได้กลับไปอยู่ที่ดอยผาตั้ง และก็มีบางส่วนที่ย้ายเข้ามาสมทบที่เวียงหมอก

เด็กสาวมุสลิมชาวเขาหลายเผ่าหลอมรวมเป็น หนึ่งเดียว

นายสมชาย แซ่ย่าง  เผ่าลีซอ    (นศ.ปี 4 นิเทศศาสตร์ มอ.ปัตตานี)

ประมาณ พ.ศ. 2519 กลุ่มจีนฮ่อ ซึ่งเป็นทหารจีนคณะชาติที่มีบทบาทอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ต่อมาเมื่อทางจีนคอมมิวนิสต์และพม่าทำการกวาดล้างอย่างหนัก กลุ่มดังกล่าวได้แตกทัพเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มทหารไม่ติดอาวุธกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยครอบครัวที่เป็นคนจีนฮ่อ ไทยลื้อ และชาวอาข่า แตกพ่ายมาทางเมืองหลวงน้ำทา ของประเทศลาว และได้ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาอยู่ที่บ้านหัวเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต่อมาทางราชการไทยมีนโยบายที่จะจัดที่อยู่ให้กลุ่มนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง     

       

มุสลิมมะชาวเขากำลังหัดร้องอนาชิด ภาษามาลายู

จึงให้อพยพย้ายถิ่นจาก บ้านหัวเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้ามาอาศัยร่วมกับกลุ่มม้ง ซึ่งคนกลุ่มต่างๆ ทยอยเข้ามาอาศัยตามสายเครือญาติ และจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเนิน
เขามีหมอกหนาตลอดปีจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “เวียงหมอก”            

พ.ศ. 2525  : ทางการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10   ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีนายเลาต๋า   แซ่เล้า ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่  (http://huayso.com/huaysor.htm)

ฐานขับรัองอนาชิดภาษาไทย

ฐานคอมพิวเตอร์

ฐานศิลปะ

การเข้ามาในพื้นที่ของชาวมุสลิมในปี พ.ศ.2532 คณะเผยแพร่อิสลามแนวสันติ ได้เดินทางจากปัตตานี ยะลา และนราธิวาสใต้สุดของประเทศไทยจำนวน 70 กว่าคน เพื่อมาเยือนพี่น้องในจังหวัดเชียงราย หลังจากทราบข่าวว่ากลุ่มพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านแม่เปา ต.พญาเม็งราย อ.เมือง จ. เชียงราย ได้เข้ารับอิสลามกันทั้งหมู่บ้านหลังกลับจากการเยือนกับลงใต้ได้รายงานให้คณะเผยแพร่อิสลามได้ฟัง  ตั้งแต่นั้น  คณะเผยแพร่อิสลามจากภาคใต้ได้ขึ้นมาเยือน  และเผยแพร่อิสลามในจังหวัดเชียงราย 2-3 ครั้งของทุกๆปี เมื่อมีมุสลิมใหม่พวกเขาก็ต้องการสร้างมัสยิดเป็นสถานที่ละหมาด และเป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลามในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเริ่มการสร้างศูนย์มัสยิดแห่งแรกที่บ้านเวียงหมอก เมื่อปี ๒๕๓๖ จากนั้นขยายไปยังบ้านปางสา  ห้วยมะหินฝน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  และศูนย์หลังสุดคือศูนย์ บ้านปง จ.พะเยา

ฐานทำโรตี นะนาย

อาคารสำนักงานศูนย์เวียงหมอก

อ.อิสมาแอล เต๊ะมะหมัด (ประธานศูนย์ฯ)ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าอบรม

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกมัสยิดดังกล่าว มีภารกิจและกิจกรรมในปัจจุบันคือ ให้ทุนนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนของรัฐในเวลาเรียนปกติ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนศาสนาอิสลาม   อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และปฏิบัติศาสนกิจนอกเวลาเรียนสามัญอบรมจริยธรรมแก่นักเรียน และดูแลให้เป็นพลเมืองที่ดีห่างไกลจากสิ่งเสพติด สิ่งลามก และพวกอันธพาล ร่วมมือกับคณะเผยแพร่ศาสนาอิสลามในการไปเยือนหมู่บ้านต่างๆ เมื่อพวกเขามาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงและช่วยหาผู้อุปการะนักเรียนที่จะไปเรียนทางสามัญควบคู่กับทางศาสนาชั้นสูงกว่าที่มีอยู่ที่ศูนย์มัสยิดทั้ง ๔ ศูนย์ฝึกงานอาชีพเบื้องต้นหาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่จะแต่งงานและจะมีครอบครัวจัดอบรมแนะนำศาสนาอิสลามให้ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ศาสนาอิสลาม และอบรมจริยธรรม ปีละ2 ครั้ง

แหล่งสนับสนุนการเงินและอื่นๆ
ในปัจจุบันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป ซึ่งมีทั้งในประเทและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาหรับอีเมเรตในอนาคตต้องพึ่งงบรัฐบาลเป็นหลัก ในระยะเดียวกันก็ยังต้องการการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป

ฝึกมวยจีนหรือครับคุณพี่เลี้ยง

หนูขอนั้งท้าวคางนะค่ะ เหนื่อยม๊าก

คงไม่ใช่ฟ้อนผีฟ้า นะครับ

โยนลูกบอล มาให้พี่เลี้ยงน้อง ๆ เร็ว

ขอชนกับพี่เลี้ยงซักตั้งเถอะ

ที่อาบน้ำชาย ครับ

หนูไม่ทานเนื้อค่ะ ขอไก่ได้ใหม

ลุยพวกเราหิวแล้วฝึกวิทยายุทธ์มาทั้งวัน

ทานให้เรียบร้อยนะมุสลิมมะฮฺ

หน้าตาของก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวของเจ้เหมย  อร่อยมากครับ

แจ้เหมย จนท.บัญชีธุรการภาคลงทุนทำก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวเลียงเด็กๆ

ขอแจมความรู้สึก

เตรียมตัวออกกำลังกายค่ะ

รายงานจากพื้นที่โดย

นายชุมพล  ศรีสมบัติ

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net