วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการใช้นวัตกรรม             : ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก

                                               เรื่องพระเตมีย์  เรื่องพระมหาชนก  เรื่องพระสุวรรณสาม  

เรื่องพระเวสสันดร   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์ )     กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้เขียนรายงาน                               :  สุเทพ  แสงแก้ว

                                                                ครูชำนาญการ  โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์ )

ปีการศึกษา                                           :  2550

                การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกสนานกับนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับ     นิทานชาดก  ก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อศึกษาความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกสนานกับนิทานชาดก  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน          ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  ตัวอย่างในการทดลอง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยการจับฉลากห้องเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน  จับฉลาก ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ (1)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกสนานกับนิทานชาดก (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน  (3) แบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า  t-test  ผลสรุปการทดลองพบว่า

                1.   หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.33 /81.67 

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมสูงกว่าก่อนเรียน

                3.   ความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    พบว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่านทุกเล่มมีคะแนนระหว่าง ร้อยละ  80.22 -  82.89   ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ ร้อยละ 80              

                4.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน    ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                       ( = 4.28, S.D. = 0.89) 

 

           การศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก  4  เล่มคือ   เล่มที่  1    เรื่องพระเตมีย์

เล่มที่  2   เรื่องพระมหาชนก   เล่มที่ 3   เรื่องพระสุวรรณสาม  เล่มที่  4  เรื่องพระเวสสันดร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก ก่อนและหลังเรียน

          กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน  1  ห้องเรียน   45   คน    คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับ

นิทานชาดก  เรื่องพระเตมีย์  เรื่องพระมหาชนก  เรื่องพระสุวรรณสาม  เรื่องพระเวสสันดร

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เรื่อง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัย  จำนวน  4 ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t – test ) โดยใช้สูตร t – test dependent samples

 ผลการศึกษาพบว่า

1.      หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก เรื่องพระเตมีย์  เรื่องพระมหาชนก  เรื่องพระสุวรรณสาม  เรื่องพระเวสสันดร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้ง 4 เล่ม

มีค่าประสิทธิภาพรวม  E1 /  E2 เท่ากับ 82.33/81.67 ซึ่งทุกชุดมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

2.      นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสนุกสนานกับนิทานชาดก 4  เล่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

โดย วณาราม

 

กลับไปที่ www.oknation.net