วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กว่าจะเป็นสถาปนิก : เส้นทางอันหฤโหดของนักศึกษาสถาปัตย์ (ตอนที่ 1.3)


กว่าจะเป็นสถาปนิก : เส้นทางอันหฤโหดของนักศึกษาสถาปัตย์ (ตอนที่ 1.3)


ตอนที่แล้ว ผมได้แจกแจงรายวิชาที่เรียนในสมัย ปวช. ตอนนี้ ผมจะขอพูดถึงสิ่งที่ต้องเรียนในระดับ ปวส. และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง)

โดยทั่วไป หลักสูตร ปวช. นั้น ไม่ต้องผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก แต่หลักสูตร ปวส. และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) นั้น เป็นสิ่งจำเป็นครับ เพราะถ้าสถาบันไหน ไม่ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก นักศึกษาที่จบมา จะไม่มีสิทธิ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ในหลักสูตร ปวส. นั้น ใช้เวลาเรียน 2 ปี และ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) นั้น เรียน 3 ปี รวมๆ แล้ว ก็เรียน 5 ปี เท่ากับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไปที่เปิดสอน ในสาขานี้ (ยกเว้น ม.ธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 ปี คือ ป.ตรี (วท.บ.) 4 ปี + ป.โท (สถ.ม.) 2 ปี)

เรามาดูกันว่า กว่าจะเป็นสถาปนิก เราต้องเรียนอะไรไปบ้าง

ปวส.1 เทอม 1

1) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

2) วิทยาศาสตร์ 6

3) คณิตศาสตร์ 2

4) ความแข็งแรงของวัสดุ 1

5) การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

6) การเขียนแบบก่อสร้าง 1

7) วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1

8) อุปกรณ์อาคาร 1

9) ทฤษฎีโครงสร้าง

10) การเพิ่มผลผลิต

ปวส. 1 เทอม 2

1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) สถาปัตยกรรมไทย 1

3) ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (ตะวันตก)

4) การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง

5) การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

6) การเขียนแบบก่อสร้าง 2

7) การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

8) การออกแบบ เขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1

9) คอมพิวเตอร์และการใช้งาน

ปวส. 1 ภาคฤดูร้อน

1) ฝึกงาน

ปวส. 2 เทอม 1

1) ภาษาอังกฤษเทคนิค 1

2) คณิตสาสตร์ 4

3) สภาวะแวดล้อม 1

4) การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

5) การเขียนแบบก่อสร้าง 3

6) การประมาณราคา

7) การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

8) การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม

9) การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1

10) การวิบัติของอาคาร

ปวส. 2 เทอม 2

1) ภาษาอังกฤษเทคนิค 2

2) มนุษย์สัมพันธ์

3) การออกแบบสถาปัตยกรรม 4

4) กฎหมายและสัญญา

5) การวางผังเมือง

6) โครงการงานสถาปัตยกรรม

7) การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2

8) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

9) ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 1 เทอม 1

1) การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3) ออกแบบสถาปัตยกรรม 4

4) แนวความคิดในการออกแบบ 1

5) เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4

6) อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2

7) คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1

8) เทคนิคการแสดงแบบ

9) แคลคูลัสและเราขาคณิตวิเคราะห์ 1

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 1 เทอม 2

1) ออกแบบสถาปัตยกรรม 5

2) แนวความคิดในการออกแบบ 2

3) เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5

4) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2

5) การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร

6) คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2

7) แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

8) ฟิสิกส์ทั่วไป

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 2 เทอม 1

1) ออกแบบสถาปัตยกรรม 6

2) การวางผังโครงการ

3) เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6

4) การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

5) การวิเคราะห์โครงการ

6) คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

7) การตรวจและควบคุมงาน

8) ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2 (ตะวันออก)

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 2 เทอม 2

1) สังคมกับสิ่งแวดล้อม

2) ออกแบบสถาปัตยกรรม 7

3) การวางผังเมือง 1

4) สัมมนา

5) การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

6) ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง

7) สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 2 ภาคฤดูร้อน

1) ฝึกงาน

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 3 เทอม 1

1) ออกแบบสถาปัตยกรรม 8

2) โครงงานวิทยานิพนธ์

3) การปฏิบัติวิชาชีพ

4) เทคโนโลยีโครงสร้าง

5) การจัดนิทรรศการ

ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ปี 3 เทอม 2

1) วิทยานิพนธ์

รู้สึกอย่างไรบ้างครับ หลังจากที่เห็นรายวิชาต่างๆ แม้แต่ตัวเองก็ยังตกใจ เราเรียนอะไรกันเนี่ย

เอาล่ะครับ ตอนต่อๆ ไป ผมจะเล่าให้ฟังเป็นรายวิชา ว่ามันสนุก ตื่นเต้นเร้าใจอย่างไร

โดย saktawee

 

กลับไปที่ www.oknation.net