วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*******ผลของกรรมมี ๓ อย่าง คือ.....(๒)*******


ผลของกรรมมี ๓ อย่าง คือ... (๒)

๒. อานิสงส์ผล หมายถึงผลที่หลั่งไหลมาจากกรรมที่ทำในปัจจุบัน ให้ได้รับผลในปัจจุบัน เช่นคนมีศีลดี ย่อมมีคนรักใคร่นับถือไว้วางใจ มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น

ถ้าเป็นคนทุศีลทำกรรมชั่ว ย่อมเป็นที่เกลียดชัง ถูกติเตียนด่าว่า เป็นต้น

นี้เป็นอานิสงส์ผลที่เกิดจากการทำดี ทำชั่วในปัจจุบัน ย่อมเห็นผลในปัจจุบัน ส่วนวิบากผลที่เกิดจากศีลต้องรอให้กรรมนั้นสุกจึงจะได้รับผล เช่นวิบากผลของศีล ทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดาในชาติหน้า และยังทำให้มีรูปสวย ผิวพรรณงาม เป็นต้น

ถ้าเป็นวิบากผลของกรรมในปัจจุบันก็มีได้ แต่ว่ามีผลน้อย เพราะเป็นผลที่เกิดจากชวนะดวงที่ ๑ (เสพอารมณ์ครั้งแรก)เท่านั้น เช่นคนทำแต่กรรมดีก็ทำให้จิตใจสบาย ถ้าทำกรรมชั่วใจก็เป็นทุกข์ ส่วนอานิสงส์ผลเป็นผลที่หลั่งใหลมาจากการทำกรรมในปัจจุบันนี้เท่านั้น

ตัวอย่างอานิสงส์ผลที่ได้ในปัจจุบันชาตินี้ เช่นการเข้าฌาณสมาบัติ เป็นอานิสงส์ของผู้ที่ได้ฌาณเป็นวสี(ความชำนาญในการเข้าฌาณ) ถ้าเป็นวิบากผลทำให้ได้เกิดเป็นพรหม การทำอภิญญา เป็นอานิสงส์ผลของผู้ที่ได้รูปาวจรปัญจมฌาณ จึงทำอภิญญาได้ แต่เป็นวิบากผลไม่ได้

ผลสมาบัติ เป็นอานิสงส์ผลของโลกุตตรจิตที่ประกอบด้วยฌาณ พระอริยะผู้ได้ฌาณย่อมเข้าผลสมาบัติได้ โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ พระอริยะที่ไม่ได้ฌาณย่อมเข้าผลสมาบัติไม่ได้

นิโรธสมาบัติ เป็นอานิสงส์ผลของพระอริยบุคคลที่เป็นพระอนาคามี และพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ ๘ ย่อมดับจิต เจตสิก จิตตชรูป ไม่รู้อารมณ์เหมือนผู้ปรินิพพานแล้ว

ปฏิสัมภิทา เป็นอานิสงส์ผลของปัญญาโลกุตตระ ต้องได้มรรค ผล จึงจะเกิดปฏิสัมภิทาได้

๓. สามัญญผล หมายถึงผลที่เกิดจากอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นโลกุตตระ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นผลที่ทำให้เป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันบุคคล ตลอดจนถึงพระอรหันต์บุคคล เป็นต้น สามัญญผลไม่ใช่ผลของปุถุชน เพราะมีวิเคราะห์ศัพย์ว่า

สมณสฺส  อตฺโถ  =  สามญฺญณํ (ผลของสมณะ ชื่อว่าสามัญญผล)

สมณะ คือผู้สงบจากกิเลสแล้วตามมรรคที่ประหานกิเลสได้

สามัญญผล ให้ผลเฉพาะในปวัตติกาล(หลังปฏิสนธิ) ไม่ให้ผลในปฏิสนธิกาล เพราะเป็นผลที่ทำให้สิ้นภพชาติ.

(คู่มือการศึกษา คัมภีร์มหาปัฏฐาน โดยอาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์)


บุคคลควรคบสัตบุรุษผู้มีปัญญา เป็นพหูสูตร

บุคคลผู้คบบุคคลเช่นนั้น รู้ชัดเนื้อความแล้ว

ปฏิบัติอยู่รู้แจ้งธรรมแล้ว

พึงได้ความสุข

(จาก นาวาสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net