วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ  65  ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   กับงานศิลปะและวัฒนธรรม  เนื่องในโอกาสครบรอบ  65  ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในปี พ.ศ. 2551  
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาจารึกภาษาตะวันออก  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา  2522  และทรงเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพ.ศ.2536

นอกเหนือจากทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ หลายสาขาทั้งที่ทรงเรียนมาโดยตรงและที่ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งงานด้านจิตรกรรมศิลปกรรมแนวสื่อประสม  ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และภาพการ์ตูนที่ทรงสร้างสรรค์ไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งในวงการศิลปะของชาติถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปะและงานประชุมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งทรงงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในคราวเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปะเกือบทุกงานและพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย 

เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำโครงการวิจัยผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัดและปลอดมลพิษ สำหรับงานศิลปะขึ้น ระหว่างปี  พ.ศ. 2544 – 2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้วิจัยเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสีที่ผลิตขึ้นให้ทรงทดลองวาดภาพฝีพระหัตถ์  และยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสีอันเป็นมงคลนามว่า “สีศิลปากรประดิษฐ์”  และ “ สีวิจิตรรงค์”


เป็นที่ประจักษ์ชัดทั่วไปว่า  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ทรงรอบรู้เรื่องและเชี่ยวชาญในศิลปไทย ประวัติศาสตร์  โบราณคดี ทรงเป็นเอตทัคคะในทางดนตรีไทยได้ทุกชนิด  ทรงเป็นรัตนกวีแห่งยุคสยาม ทรงงานพระราชนิพนธ์ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้เป็นจำนวนมาก ทรงสนพระราชหทัยในการทรงงานด้านศิลปะในหลายสาขา     

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรและวงการศิลปะของชาติ   ในฐานะที่ทรงเป็น “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย”  และ “วิศิษฎศิลปิน”  มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ  65  ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
 

การจัดงานในครั้งนี้จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยจะจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงงานศิลปะทั้งประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์และเครื่องปั้นดินเผาในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการศิลปะเกือบทุกงานและพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร   

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ยืมผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานไว้ให้แก่หน่วยงานนั้น   ในโอกาสต่างๆ อัญเชิญเข้าร่วมแสดงพร้อมกับผลงานที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย  

โดยประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม จำนวน 21 ชิ้น ผลงานภาพิมพ์ จำนวน 5 ชิ้น และผลงานเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 29 ชิ้น ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ยังมิได้เคยนำมารวบรวมจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน 

ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงพระปรีชาสามารถในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาและวรรณกรรม

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดแสดงจนถึง 27 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net