วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระสงฆ์ เขียนหนังสือบิดเบือนศาสนาอื่น ควรหรือ???


  จากหนังสือศาสนาเปรียบเทียบซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของเป็นผลงานของ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)

เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมเด็จพระญาณวโรดม , ศาสนาเปรียบเทียบโดยสังเขป: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532.

 ในเนื้อหามีเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องอยู่มากมาย และดูจะเป็นการบิดเบือนศาสนาอิสลามและคริส์ตเอาเสียมาก

เช่น

23. การฆ่า

             ในพระพุทธศาสนาแสดงว่าการฆ่าคนฆ่าสัตว์โดยมีเจตนาเป็นความชั่วทั้งสิ้น แม้ว่าจะฆ่าเพื่อพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญส่วนในศาสนาคริสต์และอิสลามแสดงว่าการฆ่าคน ฆ่าสัตว์ ถ้าเป็นฆ่าเพื่อพระเจ้าย่อมเป็นความดี ความชอบการฆ่าสัตว์เป็นอาหารและป้องกันตัวฆ่าสัตว์ที่ตนเห็นว่าเป็น สัตว์ร้ายเป็นการไม่ผิด ฆ่านอกนั้นจึงเป็นการผิด
24. การลัก

            ในพระพุทธศาสนาแสดงว่า การลักทุกชนิดเป็นความชั่ว ในศาสนาคริสต์และอิสลามแสดงว่า การลักเพื่อพระเจ้าและเพื่อพระศาสนาเป็นความดี ลักเพื่อเหตุนอกนั้นเป็นความชั่ว
26. การพูดปด

            ในพระพุทธศาสนาแสดงว่าการพูดปดทุกอย่างเป็นความชั่ว ในศาสนาคริสต์และอิสลามแสดงว่า ถ้าพูดปดเพื่อพระเจ้าและพระศาสดาแล้วเป็นความดี พูดปดเพื่อเหตุนอกนั้นเป็นความชั่ว
37. อิสรภาพ

             พระพุทธเจ้าสอนให้ทำตนให้เป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดคือกิเลส ไม่ให้เป็นทาสของสิ่งอื่น ไม่ให้เป็นทาสของเทวดาและของความกลัว พระเยซู พระโมฮัมหมัด สอนให้เป็นทาสของพระเจ้า
38. การบำเพ็ญประโยชน์

             พระพุทธเจ้าตลอดเวลา 45 ปี ได้เสด็จไปตามเมืองน้อยใหญ่เพื่อสั่งสอนคือโปรยธรรมให้แก่ประชาชน ใครประพฤติตามธรรมก็มีความสุขพระองค์ไม่ทรงหวังผลตอบแทน ไม่ต้องการลาภยศ ชื่อเสียง ถ้าหวังก็ไม่จำเป็นต้องสละราชสมบัติออกบวช การบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธองค์จึงมีลักษณะที่บริสุทธิ์ที่สุด มีแต่ให้ไม่มีการหวังผลตอบแทน ส่วนพระเยซูและพระโมฮัมหมัดทรงหวังผลตอบแทนเป็นสิ่งต่างๆ เช่นลาภ ยศ สรรเสริญ อำนาจ เป็นต้น และไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์

41. ความชนะ

             ในพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะใจตนเองประเสริฐที่สุด ในศาสนาคริสต์และอิสลามสอนให้ชนะคนอื่นเป็นต้นเพื่อพระเจ้า
50. ความบริสุทธิ์

             ในพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักกิเลส โทษของกิเลส ความบริสุทธิ์จากกิเลส ในศาสนาคริสต์และอิสลามไม่มีสอนอย่างนี้

ลิงค์ครับ

http://www.yanavarodom.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=39

ผมคงไม่ต้องอธิบายหรอกนะครับว่าบิดเบือนอย่างไร  และบิดเบือนแรงแค่ไหน

เป็นการบิดเบือนศาสนาอื่นๆอย่างมากมายจริงๆ

โดย Sigree

 

กลับไปที่ www.oknation.net