วันที่ พุธ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****บุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลก*****


บุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลก บุคคลผู้เอกเป็นไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลหาได้ยากในโลก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอก เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่ออัตถะเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นเอกเป็นไฉน คือ  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้เป็นเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก  ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก  เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่ออัตถะ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย

ยถาปิ อุทเก ชาตํ       ปุณฺฑรีกํ ปวฑุฒฒิ

โนปลิปฺปติ โตเยน       สุจิคนฺธํ มโนรมํ

ตเถว จ โลเก ชาโต     พุทฺโธ โลเก วิหรติ

โนปลิปฺปติ โลเกน       โตเยน ปทุมํ ยถาฯ

ดอกบัว เกิดและเจริญงอกงามในน้ำ แต่ไม่ติดน้ำ

ทั้งส่งกลิ่นหอม ชื่นชูใจให้รื่นรมย์ ฉันใด

พระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลก และอยู่ในโลก แต่ไม่ติดโลก

เหมือนบัวไม่ติดน้ำ ฉันนั้น

(กรมการศาสนา พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๐ หน้า ๑๓๙-๑๔๐ เอกปุคคลบาลี เอกปุคคลวรรคที่ ๓)


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประสูติวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนปีพุทธศักราช(พศ)๘๐ ปี

ณ  ลุมพินี ประเทศเนปาล

อภิเษกสมรส กับพระนางยโสธรา (พระนางพิมพา) มีพระราชโอรส 1 องค์ ชื่อราหุล

ออกบวช พระชนมายุ ๒๙ ปี เห็นภาพนิมิตที่เทวดาแปลงตน เป็นภาพคนแก่ คนเจ็บ คนตาย สมณะ จึงทรงเบื่อหน่าย  ตัดสินใจออกบวชที่แม่น้ำอโนมานที โดยทรงม้ากัณฐกะ  ไปกับนายทหารชื่อฉันนะ

ตรัสรู้ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ๔๕ ปี 

มีพระชมมายุ ๓๕ ปี ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ปฐมเทศนาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ณ สารนาถ อินเดีย

พระปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้กราบทูลขออุปสมบทต่อพระศาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา จึงบังเกิดเป็นพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบองค์ ๓ 

พระพุทธองค์ได้ทรงเผยแพร่สัจธรรมเป็นเวลานานถึง ๔๕ ปี

ทรงเสด็จสู่ปรินิพพาน  วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ๑ ปี

พระชนม์มายุ ๘๐ ปี เสด็จสู่ปรินิพพาน ณ กุสินารา ประเทศอินเดีย


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net