วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติโดยย่อ


ประวัติโดยย่อ
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ชั้นและตำบลที่ตั้ง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม   เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๖  ถนนพระแก้ว  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมา ครั้งใดไม่ปรากฏ  ต่อมาวัดได้บูรณะแลผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๐๐  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร และใน  พ.ศ.๒๕๓๐  จึงได้รับยกฐานะ  เป็น พระอารามหลวงเมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๐
พื้นที่และอาณาเขต วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๗๐๔ – ๒๗๐๕ บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่สันนิษฐานว่า บริเวณนี้อาจเป็นเนินมาก่อน หรืออาจขุดดินบริเวณนี้ถมขึ้นเพื่อสร้างวัด เนื่องจากทางทิศเหนือภายนอกกำแพงวัดเป็นคูน้ำกว้าง ส่วนทางทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ำ  ลักษณะคล้ายคูน้ำ หรือสระน้ำ แต่ปัจจุบันถมพื้นที่เป็นบ้านพักอาศัยแล้ว
วัดมีอาณาเขตดังนี้   ทิศเหนือ จดถนนพระแก้วและหมู่บ้านช่างแต้ม ทิศใต้  จดโรงเรียนเทศบาล 1
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำวัง ทิศตะวันตก จดถนนพระแก้ว  ประตูทางเข้าวัด  มีทั้งหมด  ๗  ประตู 
นามวัด แห่งนี้มาจากนาม ๒ วัดรวมกัน  คือ วัดพระแก้วดอนเต้าวัดหนึ่ง กับวัดสุชาดาราม ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ.๒๕๒๗ จึงรวมวัดทั้งสองเป็นวัดเดียวกันโดยลื้อกำแพงกั้นเขตวัดออก และเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม”
ปูชนียวัตถุที่สำคัญ
๑. พระเจ้าทันใจ  ประดิษฐานภายในอุโบสถหรือวิหารหลวง  เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์  ศิลปะเชียงแสน
๒. พระเจ้าทองทิพย์  ประดิษฐานในอาคารสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย
๓. พระพุทธไสยาสน์  พระประธานในวิหารพระพุทธไสยาสน์  ศิลปะเชียงแสน
๔. พระพุทธรูปสิงห์หนึ่งเชียงแสนพระปรานในวิหารลายคำ
๕. พระพุทธรูปบัวเข็ม  พระประธานในมณฑปประสาทพม่าหรือพระยาธาตุ  เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะพม่า
๖. พระแก้วมรกตปางสมาธิ  จำลองจากวัดพระธาตุลำปางหลวง  ประดิษฐานในอาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
๗. พระแก้วมรกต ปางมารวิชัย  ประดิษฐานในอาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งได้มาจากวัด   สุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร
๘. พระประธานในอุโบสถวัดสุชาดาราม   ปางมารวิชัย
๙. พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลมหาบพิตร สถิตเขลางค์นครพระประธานในวิหารจามเทวีหรือ  วิหารพระเจ้าทองทิพย์  หล่อเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๙  เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูสิริกิจจาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ) น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ศษ.บ., พธ.ม., (พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
ประเพณีไหว้พระบรมธาตุดอนเต้า  ในวันเพ็ญเดือน  ๘  เหนือ  หรือวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี  จะมีงานเทศกาลประจำปีของวัด  ได้แก่  งานนมัสการพระบรมธาตุดอนเต้าโดยจัดงาน  ๕  วัน  ๕  คืน   ในงานจัดให้มีการเทศน์การทำบุญทางพระพุทธศาสนาและมรหรสพสมโภช

โดย สุภาจาโร

 

กลับไปที่ www.oknation.net