วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พรรณไม้ในเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ - 8 ราชายตนะ


ต้น “ราชายตนะ” หรือต้นเกด ฮินดูเรียก “ครินี” หรือ “ไรนี” เป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งในสัปดาห์ที่ 4 ของการตรัสรู้

ในขณะนั้นมีพ่อค้ากองเกวียน 2 คนชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางผ่านมา

เมื่อได้เห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใส จึงนำข้าวสัตตุก้อน และสัตตุผงถวาย (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตตฺโต กล่าวว่าคือข้าวตู หากเสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ให้ความหมายว่า บาลีเรียกสัตตุผงว่า “มันถะ” ข้าวตากที่ตำละเอียด สัตตุก้อนเรียก “มธุบิณฑิกะ” คือข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อน)

พ่อค้าสองคนนี้เดินทางด้วยเกวียนมาหลายร้อยเล่ม (ปฐมสมโพธิบอก 500 เล่ม)จากอุกกลชนบท เมื่อได้ถวายข้าวสัตตุและฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ก็เลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรก และได้ทูลขอของที่ระลึกจากพระองค์ ซึ่งพระองค์ก็ประทานพระเกศาให้

ชาวพม่าเชื่อว่าพ่อค้าทั้งสองเชื่อว่า พ่อค้าทั้งสองเดินทางมาจากอินเดีย แล้วมาขึ้นท่าเรือที่เมืองย่างกุ้ง แล้วอธิษฐานเสี่ยงทิศที่จะนำพระเกศาธาตุไปประดิษฐาน จากนั้น จึงนำพระเกศาธาตุมาบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากอง ดังตำนานพระเจดีย์ร่างกุ้งกล่าวว่า “พระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณขนานนามให้วานิชทั้ง 2 ด้วย คือผู้เป็นพี่ขนานนามจาก “ตะเปา” เป็น “ตะปุสสะ” ผู้เป็นน้องขนานนามจาก “ตะป้อ” เป็น “ภัลลิกะ” ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกตั้งแต่กาลนับบัดนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูน และเสริมสร้างบุญญบารมีแก่วาณิชทั้ง 2 พี่น้อง ด้านการบำเพ็ญกุศลทานที่ได้นำพระกระยาหาร วัสดุสิ่งของมาถวาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ จึงทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวา ทรงลูบพระเกศา ก็ได้พระเกศาธาตุลงมาจำนวน 8 องค์ (8เส้น) ทรงมอบให้แก่ 2 พี่น้องชาวมอญทันที”

ราชบัณฑิตว่าในพระไตรปิฎก กล่าวถึงพ่อค้าทั้งสองแค่ถวายข้าวสัตตุเพียงเท่านั้น ส่วนเรื่องที่ตามมา ไม่มีกล่าวถึง

................................................................

อ้างอิงเรื่อง และรูป

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ

เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา เกษมอนันต์พริ้นติ้ง 02-809-7452-4

ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

ดร.สุชาติ หงษา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สำนักพิมพ์ ณศยาม 117-119 ถ.เฟื่องนคร พระนคร กรุงเทพ 10200

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net