วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พรรณไม้ในเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ - 9 ตาล


ตาล ฮินดูเรียก ตาละ หรือ ตาลี มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่ครั้งหนึ่ง

หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงทำให้ชฎิลทั้ง 3 พี่น้องและบริวารกลับใจ เลิกบูชาไฟ มาศึกษาพระธรรมวินัยจนบรรลุอรหันต์ ทั้งหมด 1,000 รูป ได้เสด็จไปกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เนื่องจากทรงเคยรับคำพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนครว่า หากบรรลุโพธิญาณจะเสด็จไปโปรด

พระพุทธองค์พร้อมสาวกทั้งพันรูปเสด็จมาพักที่สวนนอกเมือง ชื่อสวนลัฏฐิวัน หรือสวนตาลหนุ่ม พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองต่างพากันมาเฝ้า เมื่อเห็นชฎิลทั้ง 3 พี่น้อง ครองผ้าและเป็นสาวกพระพุทธองค์ก็พากันแปลกใจ โจษย์ขานกันไปต่างๆนาๆ

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสถามอุรุเวลกัสสัปพี่ชายใหญ่ว่าเห็นอย่างไร  จึงสละเพศชฎิลและการบูชาไฟที่ทำมาเป็นเวลานาน

ได้รับคำตอบว่า

“ ยัญทั้งหลาย สรรเสริญรูป เสียง กลิ่น รส และสตรี ล้วนแต่เป็นมลทิน ข้าพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางแห่งความระงับกิเลส จึงละการเซ่นสรวงบูชา”

“ถ้าเช่นนั้น เธอยินดีอะไร เทวโลก หรือมนุษยโลก”

“ใจของข้าพระองค์ยินดีในการสิ้นกิเลสทั้งหลาย ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป”

พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองได้ฟังการตอบโต้ก็หายสงสัย และหลังจากที่ได้ฟังธรรม พระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุโสดาบันที่สวนตาลหนุ่มนั้นเอง

.........................................................................

 

อ้างอิงเรื่อง และรูป

 

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ

เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา เกษมอนันต์พริ้นติ้ง 02-809-7452-4

ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

 

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net