วันที่ อังคาร มิถุนายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พรรณไม้ในเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ - 10 ไผ่


ไผ่ มีชื่อบาลีว่า เวฬุ ตจสาโร เวณุและ วํโส (วัง โส) มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่ 2 ครั้ง

หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมที่สวนตาลหนุ่มแล้ว ได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมพระสาวก ไปรับพระกระยาหารเช้าที่พระราชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น  หลังจากที่พระพุทธองค์เสวยเสร็จ พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลว่า ที่สวนตาลหนุ่มอยู่นอกเมือง การเดินทางลำบาก ทรงใคร่ถวายพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ และที่อยู่ของสงฆ์

พระพุทธองค์ทรงรับด้วยพระอาการดุษณี พระเจ้าพิมพิสารจึงหลั่งน้ำจากพระเต้าบนพระหัตถ์พระพุทธองค์ เพื่อเป็นการถวายสวนไผ่ ให้เป็นวัดในพุทธศาสนาแห่งแรก

นอกจากนี้ พระเจ้าพิมพิสารยังโปรดให้ขุดสระน้ำการันธะขึ้น เพื่อให้พระพุทธองค์ได้สรงน้ำด้วย

สวนไผ่แห่งนี้ เดิมเป็นที่ประพาสของกษัตริย์ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กลันทกนิวาปสถาน หรือสถานเลี้ยงกระแต เนื่องจากกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสด็จมาบรรทมพักที่นั่น พระองค์สะดุ้งตื่นเพราะเสียงกระแตดังเจี๊ยวจ๊าว จึงทอดพระเนตรเห็นอสรพิษตัวหนึ่งเลื้อยมายังที่บรรทม ทรงรอดชีวิตจากอสรพิษเพราะเสียงกระแต จึงพระราชทานทุนทรัพย์สำหรับซื้ออาหารเลี้ยงกระแตเรื่อยมา

อีกเหตุการณ์คือ หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาแล้ว ในคืนวันเพ็ญเดือนสาม พระสาวกจำนวน 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย ( พระสารีบุตร บรรลุอรหันต์ในวันนั้นพอดี)

พระพุทธองค์เห็นเป็นโอกาสดี จึงทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์  หรือพระโอวาทอันเป็นหลักสำคัญ 13 ประการ ที่

ชาวพุทธยึดถือวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือวัน มาฆะบูชานั่นเอง

อีกเหตุการณ์หนึ่ง ขอลอก เทวทัตตสูตร มาแสดงไว้เลยนะคะ

เทวทัตตสูตร

ว่าด้วยพระเทวทัต

[๖๘] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฎ เขตกรุงราชคฤห์ ณ ที่นั้น เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานนัก พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสปรารภพระเทวทัตว่า ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตน เพื่อความเสื่อม

ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตน เพื่อความเสื่อม เหมือนต้นกล้วยเผล็ดผลเพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ

ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตน เพื่อความเสื่อม เหมือนต้นไผ่ตกขุยเพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ

ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตน เพื่อความเสื่อม เหมือนไม้อ้อออกดอกเพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ

ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตน เพื่อความเสื่อม เหมือนแม่ม้าอัสดรตั้งครรภ์เพื่อฆ่าตน เพื่อความพินาศ

สักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่ว

เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย

ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ

ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉะนั้น"

๑ แม่ม้าอัสดร หมายถึงแม่ลา ซึ่งเป็นสัตว์วงศ์เดียวกับม้า (รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า) ผสมพันธ์กับพ่อม้าตั้งครรภ์ขึ้น พอถึงเวลาคลอด ไม่สามารถคลอดได้ ยืนเอาเท้ากระทืบพื้นอยู่ จนต้องผ่าท้องเอาลูกออก เพราะถูกผ่าท้อง แม่ลาจึงตาย (ลูกที่เกิดจากแม่ลากับพ่อม้า) เรียกว่าม้าอัสดร (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๖๘/๓๕๗)

...............................................................................

อ้างอิงเรื่อง และรูป

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ

เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา เกษมอนันต์พริ้นติ้ง 02-809-7452-4

ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

พาโนรามา ตามรอยพระพุทธเจ้าอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 65/60-62 ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

 

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net