วันที่ พุธ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)


 ระเบียบเงินเพิ่มเหตุพิเศษ 2552
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 สำนักงาน กพ. ได้ประกาศ
ระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
           ตามประกาศ นิติกรในทุกส่วนราชการ จะได้รับค่าตอบแทน
ดังนี้
           1.ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัคิงานมาไม้น้อยกว่า 4 ปี  ได้รับ
3,000 บาท
           2.ระดับชำนาญการ ปฏิบัคิงานมาไม้น้อยกว่า 2 ปี ได้รับ
4,500 บาท
          3.ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)
ระดับต้น ปฏิบัคิงานมาไม้น้อยกว่า 2 ปี ได้รับ 6,000 บาท

******ZZคงจะเป็นข่าวดี ยาหอมที่ท่าน ผอ.ประวิทย์ เคยกล่าวให้กำลังใจกับเหล่าบรรดา นิติกร ทั้งหลาย......ซึ่งในส่วนของ ท้องถิ่น เข้าใจว่า คงอีกไม่นานเกินรอzz*******

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิ๊ก!!

ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

(๑๗) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า
“พ.ต.ก.”
(ก) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง
ก.พ. กำหนดหรือรับรอง
(ข) ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกำหนด
(ค) ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๑) ส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและมีหัวหน้าส่วนราชการดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ หรือ
๒) หน่วยงานต่ำกว่ากองหรือสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสำนัก ที่ ก.พ.
เห็นชอบการแบ่งงานภายใน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย และมีหัวหน้าหน่วยงาน
ดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ หรือ๓) ส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่ำกว่ากอง
หรือสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสำนัก ที่ ก.พ. เห็นชอบการแบ่งงานภายใน ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ แต่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจ
และยกร่างกฎหมายหรือ การดำเนินการทางวินัยหรือ การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
(ง) ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนิติกรที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน
ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายแล้วก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรตาม (ก) แล้ว

((((ติดตามรายละเอียดฉบับเต็ม คลิ๊ก ลิงค์รูปมือ))))

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net