วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****กุศลที่มีอานิสงส์มากต้องประกอบด้วยเจตนาครบ ๓ กาล*****


กุศลที่มีอานิสงส์มากต้องประกอบด้วยเจตนาครบ ๓ กาล

การระลึกถึงกุศลด้วยจิตที่เป็นกุศล จะต้องอาศัยโยนิโสมนสิการ(ปัญญาพิจารณาใส่ใจในอารมณ์ที่เป็นกุศล) พิจารณาว่าความดีที่ทำนั้น ได้ทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น โดยรู้ว่ากรรมนี้มีผล และทำประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วย

คือทำเพื่อละกิเลสของตนให้หมดไป ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุติ(มหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญา) แต่ถ้าเป็นกุศลญาณวิปปยุติ(กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา) ก็เพียงแต่ยินดีในกุศลที่ทำแล้ว ชื่อว่าระลึกถึงกุศลด้วยจิตที่เป็นกุศล

ทานํ ทตฺวา สีลํ สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺมํ กตฺวา ตํ ปจฺจเวกฺขติ

ผู้มีศรัทธาถวายทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถแล้ว

พิจารณาถึงกุศลนั้นด้วยมหากุศล.

ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ปจฺจเวกฺขติ

พิจารณาถึงความประพฤติดีในกาลก่อนทั้งใกล้และไกล

ด้วยมหากุศล.

การพิจารณาถึงกุศลที่ทำแล้วจะเป็นปัจจัยช่วยให้มีความสุขในวัยชรา ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรม มีทุกข์มาก

เพราะฉะนั้น กุศลที่ทำ ถ้าจะให้ได้ผลมาก ต้องประกอบด้วยเจตนาครบ ๓ กาล คือ....

๑. ก่อนทำบุญ (บุพพเจตนา) ต้องมีจิตเลื่อมใสในบุญนั้น บุพพเจตนานี้จะให้ผลดีในวัยเด็ก ในชาติต่อไป

๒. กำลังทำบุญ (มุญจเจตนา) ต้องมีใจยินดีโสมนัสในบุญนั้น มุญจเจตนานี้จะให้ผลดีในวัยหนุ่มสาว ในชาติต่อไป

๓. ทำบุญแล้ว (อปรเจตนา) ครั้นทำแล้วนึกถึงบุญทีไร จิตก็ผ่องใสปลื้มปีติยินดีในบุญนั้น อปรเจตนานี้จะให้ผลดีในวัยชรา ในชาตินี้และชาติต่อไป

บุญที่ทำครบ ๓ กาลย่อมได้อานิสงส์มาก ถ้าเป็นทาน วัตถุที่ทำจะมากหรือน้อยไม่สำคัญ

ข้อสำคัญอยู่ที่เจตนาต้องครบทั้ง ๓ กาล วัตถุที่ทำต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ผู้ให้มีใจบริสุทธิ์ จึงต้องสมาทานศีลก่อน

ผู้รับก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์ ทานที่ให้แล้วอย่างนี้ย่อมได้อานิสงส์มาก

แต่ว่าข้อสำคัญของการทำบุญ จะต้องทำเพื่อชำระขันธสันดานให้สะอาด

ทำบุญเพื่อให้หมดจดจากกิเลส ไม่หวังผลตอบแทน เพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ จึงต้องมีโยนิโสมนสิการให้เกิดปัญญาอยู่เสมอ.


การเลือกทักขิณาทาน และพระทักขิไณยบุคคล(ผู้ควรแก่การรับทาน)แล้วจึงให้ทาน

พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญ ทานที่บุคคลถวายในพระทักขิไณยบุคคล

มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น

ซึ่งมีอยู่ในสัตว์โลกนี้ ย่อมมีผลมาก เหมือนพืชที่หว่านลงในนาดี ฉะนั้น


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net