วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พรรณไม้ในเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ - 17 สะเดาอินเดีย


สะเดาอินเดีย

หรือ “นิมะ” ของชาวฮินดู

ในช่วงหนึ่ง พระพุทธองค์เคยจำพรรษาใต้ต้น “ปจิมมันทพฤกษ์” หรือต้นสะเดา อยู่ใกล้นครเวรัญชา

พอดีได้หนังสือพระพุทธประวัติที่คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญเรียบเรียงขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทราบว่า เหตุการณ์ของต้นหว้า และ สาละ ยังขาดไปอยู่อย่างละเหตุการณ์ ดิฉันได้แก้ไขในเอนทรี่ทั้งสองแล้ว แต่เกรงว่าบางท่านอาจไม่มีเวลาย้อนเข้าไปอ่าน จึงขอนำมาเติมไว้ในที่นี้ด้วย

อีกเหตุการณ์หนึ่งของต้นหว้า คือหลังจากที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา แล้วยังไม่ทรงพบหนทางบรรลุโพธิญาณ ทรงมีพระดำริถึงเหตุการณ์ใต้ต้นหว้าเมื่อครั้งยังพระเยาว์ ว่าขณะนั้น ทรงอยู่ใต้ร่มเงาหว้าเพียงลำพังพระองค์ ทรงสงัดจาดกาม จากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานอันเกิดแต่ความวิเวก นั่นคงเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้กระมัง หากร่างกายผ่ายผอม จะบรรลุความสุขอย่างนั้นคงไม่ง่าย “ ถ้ากระไร เราพึงบริโภคอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดเถิด”

ส่วนอีกเหตุการณ์ของต้นสาละคือ เมื่อครั้งพรรษาที่ 9 ของการประกาศพระศาสนา ประทับอยู่ที่วัดโฆษิตาราม กรุงโกสัมพี ช่วงนั้นสงฆ์ในวัดเกิดแตกสามัคคี จึงทรงตัดสินพระทัยเร้นพระองค์ไปอยู่ป่า ขณะทรงประทับอยู่ใต้ต้นสาละ ช้างเชือกหนึ่งชื่อ ปาริเลยยกะ เห็นพระองค์เข้าก็เลื่อมใส จึงมาถวายการอุปัฏฐากตลอดเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในป่านั้น

....................................................

อ้างอิงเรื่อง และรูป

ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

พนิตา อังจันทรเพ็ญ พระพุทธประวัติ สมุดภาพจิตรกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธรรมสภา 1 / 4-5 ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ

 

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net