วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หอการค้าเสียมราฐ ,บันเตียเมียนเจย ,พระตะบอง สนใจกฎระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเป็นพิเศษ


นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาระบบการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดสระแก้วและหอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พระตะบอง ,เสียมราฐ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้งขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการลงทุนร่วมกันและพัฒนาการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ร่วมสัมมนาได้ให้ความสนใจซักถามเรื่อง กฎ / ระเบียบการค้าและสินค้าที่มีมาตรการในการนำเข้า-ส่งออก จากผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต4 (สระแก้ว) ,การนำเข้า/ส่งออกสินค้าประเภทพืช และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าด่านตรวจพืชอรัญประเทศ และการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภทสัตว์(สัตว์บก/สัตว์น้ำ ) โดยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

                ทั้งนี้ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 จัดระเบียบการส่งออกนำเข้า 5 ประการ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ,เพื่อป้องกันและรักษาสาธารณประโยชน์ ,เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ,เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ,เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องดำเนินการด้านกฎหมายหลักๆ 5 ฉบับ ได้แก่ จัดสรรปริมาณการนำเข้า/ส่งออกและขอหนังสือรับรอง ,กำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ,กำหนดเงื่อนไขการรับซื้อภายในประเทศ , กำหนดให้มีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า/คุณภาพสินค้า , กำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวข้อง ,ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก/นำเข้าและอยู่ในบัญชีแจ้งกรมศุลกากร ,และการแจ้งปริมาณสินค้าก่อนการนำเข้า 15 วัน

สำหรับหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  สามารถนำไปแสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทางเพื่อขอยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าตามข้อตกลงต่างๆ ประกอบด้วย Form A, D, GSTP, FTA และประเภทที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  แต่เป็นหนังสือเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองนั้นมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจริง ประกอบด้วย Form C/O ทั่วไปและ Form C/O MAXICO 

โดย คุณอ๊อด

 

กลับไปที่ www.oknation.net