วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****องค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการ*****


องค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการ

องค์คุณแห่งภิกษุผู้ชื่อว่ามีความเพียร หรือปรารภความเพียรได้ดี ๕ ประการ ที่ตรัสไว้ในปธานิยังคสูตร อย่างนี้ คือ...

๑. เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคต

๒. เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย ถึงพร้อมด้วยไฟธาตุบ่มกายดี ไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อนเกินไป ปานกลาง เหมาะสมแก่ (การปรารภ) ความเพียร.

๓. เป็นผู้ไม่หลอกลวง เสแสร้ง เปิดเผยตนตามความเป็นจริง ในพระศาสนาและในวิญญูชน ผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์.

๔. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพื่อทำกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมอยู่, มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

๕. เป็นผู้มีปัญญา ด้วยปัญญาที่สามารถรู้ความเกิดขึ้น และดับไป (แห่งสังขาร) ด้วยปัญญาประเสริฐ สามารถทิ่มแทงกิเลส เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ ดังนี้.

"อิเม  จ  สุภทฺท  ภิกขุ  สมฺมา  วิหเรยยํ

อสุญฺโณ  โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺส"

(ที. มหา. ๑๐/๑๗๗)

"ดูก่อน สุภัททะ ภิกษุเหล่านี้พึงเป็นอยู่โดยชอบไซร้

โลกก็จะเป็นอันไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย"


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net