วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****ธรรมเครื่องสร้างความเป็นสมณะ ๒๐ อย่าง (๒)*****


ธรรมเครื่องสร้างความเป็นสมณะ ๒๐ อย่าง (๒)

วิริยํ - มีความเพียร ได้แก่ มีความเพียรอันเป็นไปในกิจ ๔ อย่าง คือ เพียรป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้มีโอกาศเกิดขึ้น ๑, เพียรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ๑, เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้น ๑, เพียรเจริญ เพิ่มพูนกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว กระทำไม่ให้หลงลืม ให้ตั้งมั่นอยู่ได้เจริญยิ่งๆขึ้นไป ๑, ก็คำว่า"อกุศลธรรม"ในที่นี้ ได้แก่นิวรณ์ธรรมทั้งหลาย. ส่วนคำว่า "กุศลธรรม" ได้แก่ สมาธิ วิปัสสนา และมรรค.

อปฺปมาโท - มีความไม่ประมาท คือมีความไม่ประมาท ไม่ละเลย ในอันเจริญกุศลธรรมอันหาโทษมิได้ทั้งหลาย ตามอำนาจกิเลส.

สิกฺขาสมาทานํ - มีสิกขาสมาทาน คือมีความตั้งใจแต่จะขวนขวายอยู่แต่ในสิกขา ๓ มีอธิศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา เท่านั้น.

อุทฺเทโส - ได้แก่ มีการเรียนพระบาลีอันเป็นพระพุทธพจน์.

ปริปุจฺฉา - ได้แก่ มีการเรียนอรรถกถาอันเป็นคำอรรถาธิบายพระพุทธพจน์.

สีลาทิอภิรติ - มีความยินดียิ่งในคุณ มีศีล เป็นต้น ได้แก่ มีความยินดีในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ในเพราะความที่ท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณ มีศีล เป็นต้น ถือเป็นแบบอย่างที่ตนเองก็จะเป็นแบบท่านเหล่านั้น.

นิราลยตา - ไม่มีอาลัย ได้แก่ ไม่มีเคหสิตตัณหา (ตัณหาอาศัยเรือน) คือตัณหาที่ติดอยู่ในกามคุณ ๕ ด้วยอำนาจการละเป็นตทังคปหาน ด้วยวิปัสสนาบ้าง, ด้วยอำนาจการละเป็นวิกขัมภนปหาน ด้วยสมาธิบ้าง, ด้วยอำนาจการละเป็นสมุจเฉทปหาน ด้วยมรรคบ้าง.

สิกฺขาปทปริปุริตา - เป็นผู้ทำสิกขาบทให้บริบูรณ์ ได้แก่ ทำสิกขาบทใหญ่น้อยทั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้ให้เต็ม ให้บริบูรณ์อยู่เสมอ โดยการที่เมื่อต้องอาบัติ ก็มีการปลงอาบัติ ไม่เป็นผู้มีอาบัติติดตัว หากมีความสงสัยในอาบัติ ก็ปรึกษาไต่ถามท่านที่ทรงพระวินัย.

กาสาวธารณํ - ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ คือนุ่งห่มไตรจีวรที่ทำด้วยผ้าย้อมฝาด.

ภณฺฑุภาโว - มีศรีษะโล้น คือมีศรีษะโล้นเพราะปลงผม, ไม่ใช่ศรีษะโล้น เพราะสักแต่ว่าเป็นคนไม่มีผม และไม่ใช่ศรีษะโล้น เพราะการถอนผมออกเหมือนอย่างพวกเดียรถีย์ในลัทธิภายนอก.

ใน ๒๒ ประการที่กล่าวมานี้ ๒๐ ประการข้างต้น เป็นการกล่าวถึงธรรมเครื่องสร้างความเป็นสมณะ, ๒ ประการข้างท้าย เป็นคำกล่าวถึงเพศ ฉะนี้แล.


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net