วันที่ อังคาร สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร


แม่ฟ้าหลวงของไทย    ใหญ่ยิ่ง

แม่ฟ้าไม่อยู่นิ่ง            สอดส่อง

แม่ฟ้ารู้ทุกข์ประชา       ทุกคันลอง

แม่ฟ้าตรัสปกป้อง        ถ้วนหน้ากัน

สิบสองสิงหา              มาบรรจบ

พรรษาครบเจ็ดสิบเจ็ด   แม่นมั่น

ขอแม่ฟ้าของไทย        เกษมพลัน

กายาพลันแข็งแรง       ด้วยแรงใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ห้ามเพลิงไว้อย่าให้      มีควัน
ห้ามสุริยะแสงจันทร์     ส่องไซร้
ห้ามอายุให้หัน             คืนเล่า
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้              จึ่งห้ามนินทา


แปลได้ว่า เมื่อใดที่เราสามารถทำให้ไฟไร้ควัน

 ห้ามพระอาทิตย์และพระจันทร์ส่องแสง

 รวมถึงทำให้อายุของเราย้อนกลับคืนมาได้แล้ว

 เมื่อนั้น เราจึงห้ามการนินทาได้

 (เท่ากับแปลว่า การนินทา เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้นั่นเอง)

พระสมุทรสุดลึกล้น  คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา       กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร้        ยากแท้หยั่งถึง


แปลว่ามหาสมุทร ต่อให้ลึกสักเพียงใดก็ยังใช้สายดิ่งวัดความลึกได้

ภูเขา ต่อให้สูงสักเพียงใด ก็ยังอาจกำหนดความสูงได้

 แต่จิตใจของคนเรานี้ ช่างลึกลับ ซับซ้อน

 เกินกว่าจะใช้เครื่องมือใด ๆ มาวัดให้หยั่งรู้ได้

รักกันอยู่ขอบฟ้า          เขาเขียว
เสมออยู่หอแห่งเดียว   ร่วมห้อง
ชังกัน บ่ แลเหลียว      ตาต่อ กันนา
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง  ป่าไม้มาบัง

แปลง่าย ๆ ได้ว่า คนที่รักกัน แม้อยู่ไกลกัน ก็เหมือนอยู่ใกล้กัน

 แต่คนที่เกลียดชังกันต่อให้อยู่ใกล้กัน ก็เหมือนอยู่ห่างไกลกันพฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง  สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย    มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี   ประดับไว้ในโลกา

คำแปลของคำศัพท์ในบทประพันธ์ข้างต้น
พฤษภ แปลว่า โค, วัว
กาสร แปลว่า กระบือ, ควาย
กุญชร แปลว่า ช้าง
โท แปลว่า สอง
ทนต์ แปลว่า ฟัน (โททนต์ จึงหมายถึง งาช้างทั้ง 2 กิ่งนั่นเอง)
เสน่ง แปลว่า เขาสัตว์
นรชาติ แปลว่า คน)

ทั้งโคลงและคำประพันธ์ข้างต้น แปลได้ว่า

สัตว์ต่าง ๆ อาทิ วัว ความ หรือกระทั่งช้าง เมื่อตายไปแล้ว

 ก็ยังเหลือหนังหรืองาเอาไว้

 ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ แต่มนุษย์ เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว

ร่างกายก็สูญสลายไปทั้งหมด ไม่เหลือสิ่งใดเอาไว้เลย

 นอกจากความดีและความชั่วที่ได้กระทำไว้

เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น

.....................................

ที่มาของโคลงโลกนิติ

          โคลงโลกนิติเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรมีทั้งที่เขียนเป็นภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
    ที่เขียนเป็นภาษาบาลี คือ คัมภีร์โลกนิติ (โลกนิติปกรณ์) ธรรมนีติ ราชนีติ ธรรมบท  ชาดก และที่ไม่ทราบอีก ส่วนที่เขียนเป็นภาษาสันสกฤต 
    คือ จาณักยศตกะ วยาการศตกะ และ หิโตปเทศ ในจำนวนนี้คัมภีร์ที่เป็นที่มาที่สำคัญที่สุด คือ คัมภีร์โลกนิติซึ่ง ได้เป็นที่มาของโคลงโลกนิติ
    ถึง ๗๓ บท (โคลงโลกนิติที่นำมาเรียนมี ๔๒บท) และที่สำคัญรองลงไปก็คือ  คัมภีร์ธรรมนีติ อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า คาถาใดในคัมภีร์โลกนิติ
    ที่เป็นที่มาของโคลงโลกนิติ คาถานั้นมักจะปรากฏอยู่   ในคัมภีร์ธรรมนีติเช่นกัน  การที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคัมภีร์โลกนิตินั้นได้รับอิทธิพลมา
    จากคัมภีร์ธรรมนีติ ถึงแม้ว่าในบทส่งท้ายของโคลงโลกนิติจะแจ้งว่า      มีจำนวนโคลงทั้งสิ้น ๔o๘ บท แต่เมื่อสอบดูแล้วพบว่า มีเพียง 
    ๔o๒ บท เท่านั้น ในจำนวนนี้ที่ทราบมาอย่างชัดเจนมีด้วยกันทั้งหมด ๑๕๓ บท ที่สันนิษฐานว่ามาจากคัมภีร์ต่างๆ  มี ๒๙ บท ที่มีอุปมา 
    อุปไมยจากชาดกหรือนิทานไทยแท้แต่โบราณมี ๕ บทที่มีเนื้อความตรงกับวรรณคดีอื่นๆ ๖ บท ที่เกิดจาก การสร้างสรรค์ของกวีมี ๑o๙ บท 
    ที่ปรากฏคาถาแต่ยังไม่ทราบที่มามี ๒๔ บท และที่ยังไม่ทราบที่มามี ๗๓ บท นอกจากนี้ก็ยังมีโคลงโลกนิติอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏในต้น
    ฉบับตัวเขียน แต่ปรากฏอยู่ในประชุมจารึกวักพระเชตุพนฯ และประชุมโคลงโลกนิติ ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้รวบรวม และอ้างว่าเป็นพระนิพนธ์ 
    ของกรมพระยาเดชาดิศรเช่นกัน ในกลุ่มนี้มีโคลงจำนวน ๓๑ บท ซึ่งสามารถทราบที่มาได้ ในบรรดาที่มาของโคลงโลกนิตินั้น สังเกตได้ว่า 
    คัมภีร์ภาษาบาลีนั้นมีอิทธพลต่อโคลงโลกนิติมากกว่าคัมภีร์สันสกฤต  ส่วนชื่อของโคลงโลกนิติ เพราะเหตุที่มาจากคัมภีร์โลกนิติในชั้นแรกจึง
   ใช้ชี่อว่าโลกนิติตามชื่อคัมภีร์ซึ่งเป็นที่มา ต่อมาเมื่อมีการแต่งโคลงโดยอาศัยคัมภีร์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก คัมภีร์โลกนิติก็มิใช่เป็นคัมภีร์เดียว
   ที่เป็นที่มา ของโคลงโลกนิติ อนึ่ง มีโคลงโลกนิติจำนวนมากที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของกวี ดังนั้น ชื่อของโคลงโลกนิติจึงน่า
   จะมีความหมายในวงกว้างว่า ชี้ หรือ แนะ (ประโยชน์) ให้แก่โลก 

จัดทำโดย ครูสมชาติ ขออิงกลาง
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1โดย ting

 

กลับไปที่ www.oknation.net