วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดสระแก้ว เตรียมซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่


นายเชษฐา โชไชย นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ 1060/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่แบบในที่บังคับการ (Command Post Exercises: CPX ) โดยกำหนดฝึกซ้อมแผนฯ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชุมสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว โดยแบ่งกลุ่มตามภารกิจงานออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกันระดมสมองหาหนทางโต้ตอบและปฏิบัติการตามมาตรการแนวทางของยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แล้วสรุปนำเสนอ โดยกำหนดสถานการณ์สมมุติ 2 สถานการณ์ คือ พบผู้ป่วยไข้หวัดนกเดือนกันยายนและพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 เดือนตุลาคม 52 เพื่อระดมความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายชาญยุทธ รัตนพัลลภ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงว่า ถึงแม้สถานการณ์โรคไข้หวัดนกจะเบาบางลงแต่ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ ขณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ที่ได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยช่วงเวลาในขณะนี้เป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จึงอาจส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นประตูสู่อินโดจีน ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในจังหวัดสระแก้ว แต่ยังขาดกลไกที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรมีการเตรียมความพร้อม โดยการซ้อมแผนรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อระดมความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ(Command Post Exercises: CPX ) เพื่อเตรียมรับการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดย คุณอ๊อด

 

กลับไปที่ www.oknation.net