วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55


[รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ผลงาน 'สภาวะการณ์อันล่อแหลม' โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์]

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ศิลปินไทยมีเวทีเพื่อการแสดงออกด้านศิลปะสมัยใหม่ในระดับชาติ และจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทยให้เจริญก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติ

และได้ดำเนินจัดการแสดงต่อเนื่องมา 55 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 ปี นับเป็นการจัดแสดงงานศิลปะที่จัดแสดงติดต่อกันมานานที่สุดในประเทศ โดยการจัดการประกวดในแต่ละครั้งจะเปิดโอกาสให้ศิลปินสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระโดยไม่มีการกำหนดหัวข้อการแสดงออก ไม่จำกัดขนาด วัสดุ เทคนิคและรูปแบบ นับเป็นเวทีเพื่อการแสดงออกทางศิลปะอย่างเสรีภาพแห่งเดียวของประเทศไทย

[รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม 'ตระกูลผีกะ' โดย วีระศักดิ์ สัสดี]

ที่ผ่านมาในการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 นี้ ได้เชิญชวนให้ศิลปินสัญชาติไทยจัดส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดและแสดง โดยแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ปรากฎว่ามีศิลปินผู้สนใจจัดส่งผลงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 213 คน ผลงานศิลปกรรม 341 ชิ้น โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินชั้นเยี่ยม นักวิชาการศิลปะ และศิลปินอิสระจำนวน 13 คน ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม

ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ผลงานชื่อ 'สภาวะการณ์อันล่อแหลม'

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ผลงานชื่อ 'ดุลยภาพของธรรมชาติและชีวิต หมายเลข 2' และ วีระศักดิ์ สัสดี ผลงานชื่อ 'ตระกูลผีกะ' และรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ พัชรพงษ์ มีศิลป์ ผลงานชื่อ 'รสปรารถนา' และวิษณุพงษ์ หนูนันท์ ผลงานชื่อ 'ภาพสะท้อน'

[ผลงานชื่อ 'รังรัก' รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม โชติรส เตชะพันธุ์วณิช]

ประเภทประติมากรรม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ ประสิทธิ์ วิชายะ ผลงานชื่อ 'อนุสติจากการจากไปของแม่' และ อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ผลงานชื่อ 'การเผชิญหน้าบนความท้าทาย' รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ โชติรส เตชะพันธุ์วณิช ผลงานชื่อ 'รังรัก' และ มานพ สุวรรณปิณฑะ ผลงานชื่อ 'ความละโมบและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์'

['กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง (S)ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ]

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ เกรียงไกร กงกะนันท์ ผลงานชื่อ 'Spiritural Disease' รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ ทินกร กาษรสุวรรณ ผลงานชื่อ 'Memory of Country 2/2009' และ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ผลงานชื่อ 'กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง (S)'

ประเภทสื่อประสม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ ศุภโชค สนธิรัตน์ ผลงานชื่อ 'มิติแห่งความทรงจำ' รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ ชัชวาล อ่ำสมคิด ผลงานชื่อ 'ภายใต้วัฏฏะสงสาร'

[ประเภทสื่อประสม รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ ศุภโชค สนธิรัตน์ ผลงานชื่อ 'มิติแห่งความทรงจำ']

นอกจากนี้ยังมีรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 อีก 16 รางวัล

"ถ้าเราดูผลงานจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 60 ปี จะเห็นว่าในสมัยแรกๆ ศิลปินจะนำเสนอผลงานในเชิงนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ในระยะหลังๆ จะเห็นว่าศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะทำงานเชิงรูปธรรมที่สะท้อนหรือวิพากษ์วิจารณ์สังคมมากขึ้น ถ้ามองย้อนหลังกลับไป ผลงานศิลปะในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแต่ละปีก็เป็นเหมือนกับการบันทึกสภาพสังคมในสมัยนั้นๆ" ผศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง รองอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

[รางวัลสนับสนันโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 'วิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และพอเพียง 2552' โดย ภุชงค์ บุญเอก]

"ที่นี่เป็นเวทีเดียวในโลกที่ให้อิสระศิลปินในการทำงานโดยไม่มีการจำกัดขนาด ขณะที่ในแง่ของคุณภาพนั้น จะเห็นว่าการประกวดในบางประเภทไม่มีผู้ที่ได้รางวัล เพราะกรรมการค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพของผลงานทั้งในแง่ของความคิดและเทคนิค ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้จึงมักจะกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไป" ผศ.ญาณวิทย์ สรุป

[รางวัลสนับสนันโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 'ทุกข์เย็น ทุกศุกร์' โดย อดิสรณ์ สมนึกแท่น ]

ในการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ นอกจากผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล จำนวน 32 ชิ้นแล้ว ยังมีผลงานศิลปกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำนวน 70 ชิ้น รวมผลงานทั้งสิ้นจำนวน 102 ชิ้น นอกจากนี้แล้วยังมีผลงานของศิลปินเชื้อเชิญ อาทิ ศิลปินชั้นเยี่ยม กรรมการคัดเลือกและตัดสิน ศิลปินอาวุโส จำนวน 18 ชิ้น และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ยืมภาพผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญแสดงด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เปิดการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โดยในวันเปิดนิทรรศการ เวลา 15.00 น. - 16.30 น. มีการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ 'New Media' (สื่อสมัยใหม่ในงานศิลปกรรม) ร่วมอภิปรายโดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน และอาจารย์ปิยลักษณ์ เบญจดล (ผู้แทนกลุ่มสำนึกสู่สังคม) ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

[รางวัลสนับสนันโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 'Join for Peace and Happiness' โดย พรรษา พุทธรักษา]

การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 30 กันยายน 2552 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ (เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 25 ตุลาคม 2552 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนจะนำไปแสดงในส่วนภูมิภาคต่อไป

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net