วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การสัมมนานานาชาติด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์


สวัสดีค่ะ..เพื่อนๆ สมาชิกทุกๆ ท่าน

วันนี้มีข่าวฝากมาจากกรมศิลปากร เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนานานาชาติค่ะ

ข่าวที่  ๐๓๕ - ๐๓ / ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
สัมมนาโครงการร่วมโบราณคดีไทย-มาเลเซีย  และการสัมมนานานาชาติด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์
  กรมศิลปากร  โดยสำนักโบราณคดี  จัดสัมมนาโครงการร่วมโบราณคดีไทย-มาเลเซีย  และการสัมมนานานาชาติด้านโบราณคดี  พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒  ณ  โรงแรมพูลแมน  กรุงเทพมหานคร
  เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใจความว่า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีพรมแดนใกล้ชิดติดกัน มีความสัมพันธ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและสังคมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สืบมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏหลักฐานเป็นเอกสารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีในอดีตของผู้คนทั้งสองดินแดน แต่สิ่งเหล่านี้ยังมิได้มีการตรวจสอบศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยชัดเจน จึงได้เกิดโครงการร่วมโบราณคดีไทย - มาเลเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยประเด็นทางวิชาการโบราณคดีร่วมกัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางโบราณคดี
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันต่อไป การสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
  ส่วนการสัมมนานานาชาติด้านโบราณคดี  พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโบราณคดี  พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์  กับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ  เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน  โดยได้เชิญวิทยากร
ซึ่งเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ จีน และพม่า มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร  นักวิชาการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒๐๐ คน
การสัมมนาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  โบราณคดี
ในเขตคาบสมุทรไทย - มาเลเซีย โดย  นายเขมชาติ  เทพไชย  รองอธิบดีกรมศิลปากร, การบรรยาย เรื่อง
Latest Excavation in Bujang Valley and the relationship with the Yarang Heritage via Trans-Peninsula Route  โดย  Prof.Dato Dr. Nik Hassan,The University Kebangsaan, Malaysia, เรื่อง  Archaeology along Andaman Coast in Thailand โดย ร้อยเอกบุณยฤทธิ์  ฉายสุวรรณ สำนักศิลปากรที่  ๑๕ ภูเก็ต, เรื่อง เมืองโบราณพระเวียง โดย  นายชาคริต  สิทธิฤทธิ์ สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช, เรื่อง Some preliminary
archaeological conclutions of the ancient settlements in the Lower Southern Region of Thailand prior to fourteenth century A.D.  โดย นางสาวศิริพร  ลิ่มวิจิตรวงศ์  สำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา  จากนั้นจะนำผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  และนำชมนิทรรศการพิเศษ
เรื่อง ศิลปะทวารวดี: ต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  ส่วนวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ประกอบด้วยการบรรยาย  เรื่อง Quai Branly Museum, Paris, France โดย  Mr. Stephane Martin, CEO of Quai Branly Museum, Paris, France, เรื่อง Quai Branly Museum, Paris, France  โดย  Mr. Stephane Martin, CEO of Quai Branly Museum, Paris, France, เรื่อง Museum and Conservation of  Cultural Property  โดย Ms. Mitsuko Honda, Head of Conservation, Kyushu National Museum, เรื่อง Documentation, archaeology and conservation a point  of view  โดย ดร.นันทนา ชุติวงศ์  National Museum of Ethnology, Leiden, Netherlands, เรื่อง Establishment, Works and Future Development of IICC - X  โดย  Mr. Li Erwu ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ Xi’an Municipal Institute of  Archaeology and Conservation, China, เรื่อง Archaeology in Myanmar, with special reference to Neolithic โดย  Dr. U Yun Han ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี
ประจำศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

ผู้ที่สนใจงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี อย่าลืมเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้นะคะ

โดย กระชุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net