วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นโยบายช่วยคนพิการเรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะทำได้จริงหรือ


ศธ.สร้างประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อคนพิการ “จุรินทร์” เตรียมลงนามในระเบียบเปิดโอกาสให้คนพิการเรียนฟรีถึงปริญญาทั้งในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยเบิกงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คาดรับรุ่นแรกปีการศึกษาหน้าพร้อมจัดทำหลักสูตรการเรียนล่ามภาษามือ ครั้งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยของเอกชนทุกแห่ง ต้องรับเด็กพิการเข้าเรียนในระดับปริญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนจะรับจำนวนเท่าใดให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะไปจัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการรับโดยให้คำนึงถึงความหลากหลายของความพิการ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดแผนการรับนักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษา
   
ส่วนงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนจัดการศึกษาแก่คนพิการ ให้มหาวิทยาลัยเบิกจากสกอ. แต่ถ้า สกอ.มีไม่เพียงพอ ก็สามารถขออนุมัติเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ทั้งนี้ร่างระเบียบดังกล่าวจะมีการกำหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่นักศึกษา  เลือกเรียน สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อให้คนพิการได้เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญา ซึ่งเมื่อคณะทำงานฯยกร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและส่งให้ตนลงนามก็จะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติทันที โดยคาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีฟรีเป็นรุ่นแรกได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นี้
   
“ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดทำหลักสูตรการเรียนล่ามภาษามือเป็นครั้งแรกของประเทศเช่นกัน โดยจะมีทั้งหมด 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนล่ามภาษามือขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษามือเพื่อการสื่อสารกับคนหูตึง และหลักสูตรการปฏิบัติจริง ซึ่งจะใช้เวลาเรียนหลักสูตรละประมาณ 1 สัปดาห์ หากผ่านตามเกณฑ์ก็ถือว่าจบหลักสูตร”.

โดย คนพิการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net