วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่  26

มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะให้แก่เยาวชนตลอดจนเพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นศิลปินในระดับชาติต่อไปในอนาคต โดยเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 25 ปี   

สำหรับในปีนี้  มีผู้สนใจจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดง รวมทั้งสิ้น    จำนวน 231 คน ผลงานศิลปกรรม 384 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้ดำเนินการตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง 'ศิลป์ พีระศรี' จำนวน1รางวัล ได้แก่
นางสาวอรสา ชาลีจังหาร ผลงานชื่อ 'สายใย - ผูกพัน'


รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน 'ศิลป์ พีระศรี' จำนวน 9 รางวัล ได้แก่
- นายไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ ผลงานชื่อ 'ภาพจากความรู้สึก หมายเลข 3'
- นายธนพล ไชยช่วย ผลงานชื่อ 'Acherontia Styx'
- นายบุญญวัฒน์ ประเสริฐศรี ผลงานชื่อ 'พื้นที่สีแดง หมายเลข 2'
- นายวรรษกร คงถาวร ผลงานชื่อ 'เริ่มต้นสู่ความสุข หมายเลข 2'
- นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์ ผลงาน 'ความทรงจำครั้งสุดท้ายภายใต้แรงโน้มถ่วง'
- นายอเนชา สุขเกษม ผลงาน 'Interpose Civilization No.II'
- นายอภิรักษ์ วันจะรวย ผลงานชื่อ 'จังหวะความเคลื่อนไหวของเส้น'
- นายอัมรินทร์ บุพศิริ ผลงานชื่อ 'Mirror No.6'
- นายอิมรอน ยูน ผลงานชื่อ 'ชีวิตกับความผูกพัน หมายเลข 2'

 รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ 5 รางวัล

- นางสาวโชติรส เตชะพันธุ์วณิช  ผลงานชื่อ 'รังเรา หมายเลข 2'
- นายณัฐพงศ์ อุดมกิจ ผลงานชื่อ 'ยิ้มไปกับเด็กชายสังคม หมายเลข 2'
- นายธีรวัฒน์ นุชเจริญผล ผลงานชื่อ 'สี่แยกปทุมวัน'
- นางสาวนุรัตนา หะแว ผลงานชื่อ 'พี่ค่ะ...หนูอยากเล่น หมายเลข 2'
- นายปรัชญ์ พิมานแมน ผลงานชื่อ 'พื้นผิวและพื้นที่ว่างสู่ สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรม หมายเลข 2' 

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลรวมกับผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสมจำนวน 122 ชิ้น

จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 จัดระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หลังจากนั้นจะมีการนำผลงานไปสัญจรในส่วนภูมิภาค ณ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

• ระหว่างวันที่ 6– 29 ตุลาคม 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

• ระหว่างวันที่ 4 – 27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

• ระหว่างวันที่ 8 – 26 ธันวาคม 2552 ณ หอศิลปจำปาศรี สำนักวิทยบริการ  อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


• ระหว่างวันที่ 7–  29 มกราคม 2553 ณ สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ระหว่างวันที่ 5 – 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอศิลป์ สถาบันอารยะธรรมศึกษาโขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net