วันที่ อังคาร สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


 

 

 

 

ประวัติพระบรมธาตุสวี โดยสังเขป

 

(พระธาตุกาวีปีก)

 

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุสวี

 

หมู่ที่ ๑ ตำบล สวี อำเภอ สวี

 

จังหวัด ชุมพร

..........

 

ประวัติพระธาตุสวี

 

ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประวัติความเป็นมา

 

          จากเอกสารการค้นคว้า และคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา ปรากฏว่า

 

ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๓ กองทัพอโยธยาโดยการนำของท้าวพิชัยเทพ

 

เรืองพวา   (ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าไชยเสน) ได้กรีฑาทัพลงมารุกราน

 

อาณาจักรไทย ศรีธรรมาโศกราชในสมัยของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

 

ที่ ๘ ซึ่งเสด็จนำทัพไปป้องกันข้าศึกทางเหนือ และได้ปะทะกันที่เมือง

 

กำเนิดนพคุณ (อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กองทัพทั้ง

 

สองฝ่ายต่างรบพุ่งกันเป็นสามารถ และไม่สามารถเอาชนะกันได้โดย

 

เด็ดขาด จึงทำสัญญาสงบศึกต่อกัน พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก็เสด็จนำ

 

ทัพกลับ เมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่พักรี้พลอยู่ ณ วัดร้างเก่าแก่แห่ง

 

หนึ่ง ในเขตอำเภอสวีในปัจจุบัน มีเจดีย์ชำรุดพังทลายเป็นที่สังเกตได้

 

มีกาฝูงหนึ่งมาจับกลุ่มวีปีก (กระพือปีก) อยู่ที่กองอิฐเจดีย์นั้น ส่งเสียง

 

ร้องเซ็งแซ่เป็นที่รำคาญแก่ไพร่พล และแม่ทัพนายกอง พระเจ้าศรีธรรมา

 

โศกราชจึงให้ทหารไล่กา ฝูงนั้น แต่กาไม่ยอมบินหนียังคงบินวนเวียน

 

กลับมาที่กองอิฐเจดีย์นั้นและวีปีกส่งเสียงร้องสนั่น พระเจ้าศรีธรรมา

 

โศกราชเห็นเป็นการผิดปกติ และทอดพระเนตรเห็นกาเผือกตัวหนึ่งอยู่ใน

 

ฝูงด้วย จึงให้ทหารรื้อกองอิฐเจดีย์ ปรากฏพบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดภาย

 

ในองค์พระเจดีย์นั้น ได้พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้า

 

ศรีธรรมาโศกราชจึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองระดมกำลังพลทหาร ทำการ

 

บูรณะเจดีย์จนเสร็จเรียบร้อย นำเอาผอบพระบรม-สารีริกธาตุบรรจุไว้ตาม

 

เดิม โปรดให้จัดงานสมโภชเจดีย์ ๗ วัน ๗ คืน พระราชทานนามเจดีย์นั้น

 

ว่า พระบรมธาตุกาวีปีก ต่อมาคำว่า ปีก ถูกตัดหายไปเรียกกันว่า

 

พระธาตุกาวี ครั้นนานเข้าคำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น พระธาตุสวี” 

 

 

มาบัดนี้ ทางจังหวัดชุมพร และกรมศิลปากร กับ สำนักงานพระพุทธศาสนา

 

 

แห่งชาติ ได้ให้ใช้ชื่อใหม่ว่า " วัดพระบรมธาตุสวี" ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็น

 

 

ต้นไป

 

          และก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับทรงห่วงใย

 

พระบรมธาตุจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพ ซึ่งกำ

 

ลังนอนหลับสนิทในขณะนั้น  มีนายทหารคนหนึ่งชื่อ  เมือง  ขานรับ

 

พระองค์ จึงมีรับสั่งถามว่า ต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้

 

ไหม นายเมืองขานรับอาสาพระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนาย

 

เมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้เรียกว่าศาลพระเสื้อเมือง

 

ให้เป็นผู้เฝ้ารักษา พระบรมธาตุในปัจจุบัน ศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความ

 

เคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

 

          ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

(พ.ศ. ๒๓๗๕) เกิดเมืองสวีขึ้น พระธาตุแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า พระธาตุสวี 

 

อย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้น(ปัจจุบันประกาศใหม่ให้ชื่อว่าวัดพระบรมธาตุสวี)

 

 

ประกาศเปลี่ยนชื่อวัด ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

 

          ความสำคัญต่อชุมชนภายในพระบรมธาตุสวี มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ

 

อยู่ในเจดีย์ จึงเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความ

 

เคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนอำเภอสวีและอำเภอ

 

ใกล้เคียง

 

          ลักษณะทางสถาปัตยกรรม องค์เจดีย์พระบรมธาตุเป็นรูประฆังคว่ำ ลักษณะ

 

เดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่า ความกว้าง

 

รอบองค์พระธาตุ วัดได้ ๒๐ เมตร และมีความสูง ๑๘.๕ เมตร ปัจจุบันองค์

 

พระบรมธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์แต่ยัง

 

คงรูปทรงเดิมและมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระบรมธาตุ

 

          กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว เส้นทาง

 

เข้าสู่วัดพระบรมธาตุสวี จากสี่แยกปฐมพรไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ ประมาณ

 

กิโลเมตรที่ ๓๗ กลับรถใต้สะพาน แม่น้ำสวี แล้วแยกซ้ายไปตามถนนลาดยาง

 

ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงพระบรมธาตุสวี โบราณสถานทางศาสนาที่มี

 

ค่าคู่บ้านคุ่เมือง

 

          ที่มาของข้อมูล : วัดพระบรมธาตุสวี และสำนักงานโบราณคดี

 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

 

          ประวัติพระบรมธาตุสวี นี้ ได้จัดทำเป็นแผ่นพับ เพื่อแจกแก่ผู้มากราบไหว้

 

นมัสการพระบรมธาตุสวี

 

          จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

และครอบครัว ถวายให้กับวัดพระบรมธาตุสวีเพื่อเป็นสาธารณกุศล

 

          ชาวอำเภอสวี ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัด

 

สมุทรสงคราม ที่กรุณารวบรวมประวัติส่งให้มาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป.

 

บทกาพย์ยานี ๑๑ เพื่ออวยพรให้ท่านปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ถึงว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา

 

ไปไหว้ องค์พระธาตุ   ประวัติศาสตร์ เมืองสวี  

 

ริมฝั่ง แม่นที             ประวัติมี รวบรวมมา      

 

ปลัด ปฐวี                ประวัตินี้ ท่านค้นหา       

 

รวบรวม เป็นบรรณา    แจกศรัทธา ผู้มาชม      

 

ขอบุญ กุศลนี้           ขอพึงมี ความสุขสม      

 

พ้นโศก ทุกข์ระทม     เสด็จกรมฯ พึงอวยชัย    

 

ประสงค์ สิ่งใดได้       ผลกราบไหว้ พระธาตุใส 

 

ศักดิ์สิทธิ์ พิชิตชัย      อวยพรให้ เจริญเทอญ.   

 

...หยาดกวี...

 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

แ้ก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 

โดย หยาดกวี

 

กลับไปที่ www.oknation.net