วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระมณเฑียรสถาน กลุ่มสวนศิวาลัย


      ในอดีต ในกลุ่มสวนศิวาลัยมีพระที่นั่งและพระมณเฑียรสถานทั้งหมด 5 องคได้แก่

-         พระที่นั่งมหิศรปราสาท

-         พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท

-         พระที่นั่งสีตลาภิรมย์

-         พระที่นั่งบรมพิมาน

-         พระพุทธรัตนสถาน

เป็นที่น่าเสียดาย ที่มีเพียงพระที่นั่งบรมพิมาน และพระพุทธรัตนสถานเท่านั้น ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

พระที่นั่งบรมพิมาน

       เดิมชื่อ พระที่นั่งภานุมาศจำรูญ ตั้งอยู่ในทางด้านใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เหนือสวนศิวาลัย (บริเวณคลังสรรพาวุธเดิม)  สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นอาคาร ๒ ชั้น หลังคารูปโค้ง มุงด้วยกระเบื้องหินชนวน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเฟรนซ์เรเนซองซ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวยุโรป  

       ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ  ให้นาย อี.มนเฟรดี สถาปนิก และนาย ซี. ริโกลี จิตรกรชาวอิตาลี ดัดแปลงเพดานพระที่นั่ง และเขียนภาพสีประดับ ตามตัวอย่างภาพเขียนของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ซ่อมแซมและต่อเติมมุขด้านทิศใต้ ใช้เป็นที่ประทับและพักรับรองพระราชอาคันตุกะชั้นประมุข และพระราชวงศ์ชั้นสูงของต่างประเทศ โดยทางด้านหลังพระที่นั่งองค์นี้ ได้สร้างเรือนรับรองเพิ่มเติมขึ้นสำหรับผู้ติดตามเป็นเรือนทรงไทยแท้สวยงาม

      

       พระที่นั่งบรมพิมาน เดิมนั้นสร้างขึ้นเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  แต่ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ จนกระทั่งเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระราชวังดุสิตในเวลาต่อมา

       เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งเป็น พระที่นั่งบรมพิมาน ตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่ อันป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาว์นิเวศน์ของสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชที่รื้อไป และทรงเสด็จมาประทับเป็นครั้งคราว   จนถึงรัชสมัยต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      

        จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนคร และได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้น เมื่อทรงเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหัน ณ พระที่นั่งองค์นี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

พระพุทธรัตนสถาน

       แต่เดิมมีฐานะเป็นพระอุโบสถ สำหรับฝ่ายใน(โดยที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีพระอุโบสถสำหรับฝ่ายหน้า)  มีพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัย เป็นพระประธาน ภายหลังยุบพัทธสีมาลง และได้อัญเชิญพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัย และพระพุทธทั้งหมดไปไว้ยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแทน

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net