วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาสาสมัครทูบีนัมเบอร์วันในเรือนจำ สร้างรั้วป้องกันยาเสพติด จ.สระบุรี


อาสาสมัครทูบีนัมเบอร์วันในเรือนจำ สร้างรั้วป้องกันยาเสพติด จ.สระบุรี

http://www.banmuang.co.th/BKK.asp?id=182120

 

“ปัญหายาเสพติด” เป็นปัญหาหนึ่งที่เรื้อรังมานาน นับจากที่ภาครัฐมีนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และมีการนำมาตรการต่างๆมาใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้มาตรการในการปราบปรามขั้นเด็ดขาดแต่ยอดของผู้ติดยาเสพติดในประเทศกลับลดลงเพียงบางส่วนในขณะที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้เสพที่อายุน้อยมากขึ้นยาเสพติดจึงกลายเป็นปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมีต้นตอของปัญหามาจากสภาพสังคมและครอบครัวที่อ่อนแอ มีความบกพร่องทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

            การนำยุทธศาสตร์ต่างๆมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานรวมทั้งภาคส่วนต่างๆได้ให้ความสำคัญโดยในปี 2552นี้ ภาครัฐได้ชูยุทธศาตร์ 5 รั้วป้องกันมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยรั้วทั้ง 5 ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว โดยแต่ละรั้วจะใช้วิธีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามด้านยาเสพติด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำงานได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ซึ่งผลที่ได้จากการทำงานพบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดมีมากขึ้น แต่ละเดือนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้นับแสนเม็ด โดยเฉพาะรั้วชายแดนซึ่งถือเป็นรั้วที่สำคัญที่สุด เพราะยาเสพติดที่พบในประเทศไทย ไม่ได้มีโรงงานผลิตในประเทศไทย แต่ถูกลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ การสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดนจึงเป็นการป้องกันที่สำคัญมาก ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกันตั้งแต่ในระดับชุมชน อำเภอ และจังหวัดในการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคม สู่ภาคตะวันออกและภาคเหนือ มีเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินกรุงเทพเดินทางสู่ปทุมธานี , จังหวัดลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา และถนนสายรอง หมายเลข 3222 เชื่อมต่อจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยข้อมูลระหว่างปี 2546 -2551 พบว่า จังหวัดสระบุรี มีการค้ายาเสพติด การแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยง และประชาชนมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ตามแหล่งมั่วสุมต่างๆ ทั้งในชุมชนเมือง และเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดที่ยังคงพบว่า มีหมู่บ้าน และชุมชน อีกหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

            เนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให้ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด โดยในเดือนตุลาคม 2551-เดือนกุมภาพันธ์ 2552  ที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดรวม 308 ราย ภายหลังการดำเนินการปราบปราม จับกุม บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แยกเป็นระบบสมัครใจ 10 ราย ระบบบังคับบำบัด 267 ราย และระบบต้องโทษ 31 ราย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมีจำนวนผู้ต้องขังประมาณ 2,010 คน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องโทษด้วยคดียาเสพติด ทางจังหวัดจึงได้นำแนวทางโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ โดยได้ประสานกับสำนักงานเรือนจำจังหวัดสระบุรีให้แต่งตั้งแกนนำอาสาสมัครทูบี นัมเบอร์วัน ขึ้นในเรือนจำเพื่อคอยดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำด้วยกัน โดยอาศัยหลักการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้ามาเทียบเคียงในการทำงาน และจัดการอบรมให้แก่แกนนำอาสาสมัครทูบีนัมเบอร์วันในเรือนจำ รวมทั้งใช้วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีมาให้ความรู้เพื่อผลักดันให้แกนนำอาสาสมัครช่วยกันดูแลสมาชิกในเรือนจำ

            นางสาวชฎากาญจน์ ชาลีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้ดูแลโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในพื้นที่ กล่าวว่า จากความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกับสำนักงานเรือนจำจังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกสมาชิกเพื่อเข้ารับการอบรม โดยใช้หลักสูตรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้ามาช่วยเผยแพร่ความรู้ต่างๆ  เช่น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องโทษ และพิษภัยของยาเสพติด การส่งเสริมป้องกันโรค และอาชีวอนามัยต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเช่น เสริมสวย ล้างรถ นวดแผนไทย ฯลฯ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมเป็นแกนนำอาสาสมัครทูบี นัมเบอร์วัน ในเรือนจำต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ อ่านออกเขียนได้ มีภาวะผู้นำ และมีระยะเวลาต้องโทษไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งทางเรือนจำจังหวัดได้คัดเลือกแกนนำมาเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสมาชิกในเรือนจำต่อไป

            “เรามองว่าข้างนอกมีอาสาสมัครชุมชนคอยเป็นเครือข่ายให้ ดังนั้นข้างในเรือนจำก็ควรมีบ้างเพราะถือเป็นพื้นที่เสี่ยง เราจะสนับสนุนให้พวกเค้ารู้จักคิดได้ด้วยตัวเอง และสามารถกลับตัวกลับใจได้ เช่นเดียวกับแนวคิดของทูลกระหม่อมฯที่บอกว่า ปัญหายาเสพติดนั้นยังคงมีอยู่ เพียงแต่เราต้องรู้จักป้องกันตนเองโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว สักวันปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปได้เอง”

            ส่วนผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่า ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหายาเสพติดในเรือนจำได้เป็นอย่างดี โดยโครงการได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจในระดับสูงและแกนนำอาสาสมัครทูบี นัมเบอร์วัน ส่วนใหญ่สามารถช่วยเป็นเครือข่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเรือนจำจังหวัดสระบุรีในการป้องกันปัญหายาเสพติดได้ดี ส่วนแผนงานขั้นต่อไปคือการติดตามผลและให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และเตรียมต่อยอดโครงการไปยังกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ บ้านพักใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ  โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับได้ว่าจังหวัดสระบุรีนั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลดำเนินการไปสู่พื้นที่อื่นของประเทศ ซึ่งใช้วิธีปราบปรามในทุกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด รวมทั้งมีนโยบายจับกุมผู้ค้าให้ได้รับการลงโทษ ผู้เสพ ผู้ติดทุกรายได้รับการบำบัดรักษา และไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีก

            ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปํญหาอย่างครอบคลุมและทั่วถึงดังกล่าวทำให้จังหวัดสระบุรีประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงินจากการประกวดประเภท จังหวัด TO BE  NUMBER  ONE  ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2552  ด้วยความมุ่งหวังและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิดป้องกันการขนส่งยาเสพติดสู่ใจกลางประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการบูรณาการทุกพื้นที่ และสร้างความยั่งยืนในชีวิตให้กับประชาชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดย ศุภฑิต_สนธินุช

 

กลับไปที่ www.oknation.net