วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมล็ดข้าวเล่าเรื่อง: ข้าวเมี่ยน


เมี่ยน หรือ เย้า  จัดอยู่ในเชื้อชาติมองโกลอยด์   ตระกูลจีนธิเบต      

          มีตำนานเล่าขานบันทึกว่า   เมื่อประมาณ 2000 กว่าปีมาแล้ว   บรรพชนของพวก

เขาเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ราบรอบทะเลสาปตงถิง    ด้วยความที่รักในอิสรภาพ   ไม่ยินยอม

อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ใด   จึงชักชวนกันอพยพเข้าไปอาศัยบนภูเขาสูง   จึงได้ชื่อว่า

ม่อ เย้า ซึ่ง เหยา ซี เหลียน  อันหมายถึงผู้รักในอิสรภาพ   ต่อมาเหลือแค่คำเรียกว่าเย้า

          ชาวเมี่ยนมีอยู่หลายสกุล     ซึ่งต่างมีเส้นทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่   สำหรับ

ชาวเมี่ยนในประเทศไทยนั้น   อพยพเข้ามาทางภาคเหนือของเวียตนามผ่านทางประเทศลาว   

ก่อนจะเข้ามาอยู่ในเขตแดนประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว  

          ชาวเมี่ยนดำรงชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียน    ปลูกข้าว ข้าวโพดเป็นพืชหลัก    และมีพืช

ผักอื่นๆที่เป็นอาหารประจำวันแซมในไร่    พวกเขาเคยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองมากมาย  

  แต่สูญหายไปตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการผลิต   เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังคงอยู่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์

    ข้าวที่กินถูกปาก   ต้านทานโรคและให้ผลผลิตดี  

 

        เบี้ยวจิกู๋ กับ เบี้ยวไจ้ เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าเมี่ยน   2  ชนิด   ที่นิยมปลูกกันมาก

ในหมู่บ้านละเบ้ายา ตำบลสะเนียน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน   เพราะต้านทานโรค 

เหมาะกับดินฟ้าอากาศ  ทนแล้ง  เมล็ดไม่หัก   สีออกมาจะได้เต็มเมล็ด

          ผู้หญิงผู้ชายชาวเมี่ยนจะแบ่งงานไร่งานนากันตามกำลังความสามารถ   ผู้ชายจะ

ทำงานหนัก งานใช้แรง  เช่นขุดดิน ตัดไม้ แผ้วถางพื้นที่    ผู้หญิงจะหนักไปทางงานที่ต้อง

ใช้ความอดทน ละเอียดรอบคอบ   อย่างเช่นในช่วงการเพาะปลูก   ฝ่ายชายจะเป็นผู้สักดิน

ให้เป็นหลุม   ฝ่ายหญิงจะเดินตามคอยหยอดเมล็ดพันธุ์

          นอกจากช่วยผู้ชายหยอดเมล็ดพันธุ์   ผู้หญิงเมี่ยนจะทำหน้าที่คัดและเก็บเมล็ดพันธุ์

ข้าวปลูก   ด้วยว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดปราณีต   พันธุ์ข้าวปลูกต้องแยกต่างหาก

จากข้าวที่เอามาสีกิน    และต้องเก็บไว้ปลูกปีเว้นปี   เชื่อว่าถ้าปลูกต่อเนื่องทุกปีข้าวจะไม่งาม

         ชาวเมี่ยนบ้านละเบ้ายายังใช้เครื่องมือเกี่ยวข้าวแบบเดิม   ยังตากข้าวแบบเดิมที่บ่งบอก

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์   

          และจะยังคงลักษณะเช่นนี้ไปอีกนาน   ตราบเท่าที่เชื้อพันธุ์ข้าวดั้งเดิมยังคง

ดำรงอยู่   แม้เพียงไม่กี่สายพันธุ์ก็ตาม

 

 

 

 

 

         

 

โดย สเนล

 

กลับไปที่ www.oknation.net