วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การใช้ คำเชื่อม Conjunction


การใช้  Conjunction (คำเชื่อมประโยค)  

โดย อาจารย์  ชริโศภณ  อินทาปัจ

 

so that, in order to, in order that   =  เพื่อที่จะ.....

 

I go to university so that I study.

 

I go to university in order to study.

 

however, although, though, even though, = ถึงแม้ว่า   แม้ว่า

 

 I go to the sea however I don’t want to swim.

 

I study hard even though I don’t pass the exam.

 

 

as……as  =  เหมือนกัน    เท่ากันกับ....

 

English is as difficult as calculus.

 

 

as if,  as though  =  ราวกับว่า

 

She is beautiful as if an angle.

 

 

 

 

 

both…….and, = ทั้ง.......และ 

 not only……but also =  ไม่เพียงแต่......แต่ยัง......

 

Jane can speak both Mandarin and Japanese.

 

Jane can not only speak Mandarin but also Japanese and English.

 

 

either…….or  =  ไม่.........ก็

 

Either I or you have to present our project.

 

 

neither……..nor =    ไม่..........และ

 

Neither you nor I present our project.

 

 

so……..that               =     มากจนกระทั่ง

 

The tea is so hot that I can’t drink it.

 

No matter how   = ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

No matter what   =  ไม่ว่าอะไรก็ตาม

No matter where =  ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

 

No matter where you are, I will be there.

so far =  จนบัดนี้

 

I have been in Thailand so far.

 

โดย อาจารย์เอ้

 

กลับไปที่ www.oknation.net