วันที่ เสาร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนังสือเข้าใหม่ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553


หนังสือเข้าใหม่ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน)รุ่นที่ 2-3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1812)

คลิ๊ก เปิดอ่าน !!บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน)
หมายเหตุ 1. ผู้มีชื่อรายใดไม่รายงานตัวในรุ่นนี้ถือว่าสละสิทธิ และผู้ไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. ให้รายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นเวลาอาจถูกตัดสิทธิ
3. ให้ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์) เท่านั้น
รายละเอียดการชำระ จักแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์นี้ ภายในเดือนกันยายน 2552

หนังสือแจ้ง/ใบสมัคร...ส่งใบสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๓ (หลักสูตร ๗ วัน) โดยตรง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๗๖๐)
การเลื่อนระดับสำหรับพนักงานเทศบาลในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ จะต้องไม่สูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่ตนสังกัด
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ (หลักสูตร ๕ วัน) เพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ในความหมายของคำว่า "เป็นคู่กรณี"และคำว่า"ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วม"

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (มท 0803/ว1284)

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ (หลักสูตร ๕ วัน) (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๑๘๖)

บัญชีรายชื่อฯ

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๒ (หลักสูตร ๕ วัน) (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๑๘๗)

บัญชีรายชื่อฯ

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net