วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหนังสือบทไหนก็ได้การจัดซื้อเครื่องมือ


 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาช่างอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย
นั้นจำเป็นจะต้องเน้น “ทักษะ”
และหลักการปฏิบัติมากกว่า แต่ในการ)
กิบัติหรือการฝึกฝนทักาะทางวิชาชีพก้จำเป็น
 จะต้องเรียนไปพร้อมกับการเรียนด้านทฤษฎีด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณืเบื้องต้น
 

  การจัดซื่อเครื่องจักรอุปกรณ์
เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุ
ที่มีการจัดหานำมาใช้ในโรงฝึกงานนั้น
 สามารถที่จะแบ่งออกเป้น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ


ก.กลุ่มของเครื่องจักรและอุปกรณ์
1.เครื่องจักร คือ เครื่องมือกลทั้งประเภทหนักและเบา
เช่น  เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เป็นต้น
2.อุปกรณ์  คือ  อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการทำงาน
 อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้อำนวยความสะดวก
ในการทำงานก็ได้ เช่น โต๊ะระดับ โต๊ะปากกาหัวแบ่ง เป็นต้น
3. เครื่องมือ  คือ เครื่องมือต่างๆ
ที่ไม่ได้ใช้ประกอบกับเครื่องจักร
โดยมากจะใช้ทำงานด้วยมือ เช่น
 เหล็กขีด เลื่อยมือ ค้อน เป้นต้น
   ข.  กลุ่มของวัสดุฝึก ได้แก่
 วัสดุที่ใช้ประกอบการฝึกทักษะมักจะมีวัสดุสิ้นเปลือง
 เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่นโลหะต่างๆ เป็นต้น

 
การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์
จะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย
ให้ชัดเจนทุกๆด้านในการวางแผน
 สามารถกระทำได้ตามลำดับ ดังนี้          
 
 1.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายของทักษะที่ฝึกอย่างชัดเจน
 2.กำหนดแบบฝึกหัดที่ใช้กับทักษะ
การฝึกแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง
 3.กำหนดมาตราฐานของงานที่ต้องการ
 เช่น ผังงาน ช่วงพิกัดความเผื่อ เป็นต้น
 4.ทำการพิจารณาแยกแยะ
ว่าในแต่ละแบบฝึกหัดนั้นจำเป้นจะต้องใช้เครื่องจักร
 และอุปกรณ์ตลอดจนวัสดุอะไรบ้าง
 และทำการรวบรวมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้กับแบบฝึกหัดทั้งหมดอีกทีหนึ่ง
    5.ทำการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาที่
เข้ารับการฝึกในแต่ละสถานี
แล้วทำการหาเครื่องจักรและอปกรณ์ที่ต้อง
ใช้จริงๆในโรงฝึกงานนั้นๆ
เช่น ถ้านักศึกษาเข้ารับการฝึกในทักษะ
ที่จะต้องใช้เครื่องกลึงมาก
ก้จะต้องจัดเครื่องกลึงให้มีความพอเพียงไม่ขาดแคลน
    6.ทำการปรับขั้นสุดท้ายโดยใช้
 Time and Motion Study
หาเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน
ของแต่ละทักษะแล้วทำการปรับปรุงทักษะ
ที่ทำการฝึกให้เหมาะสมกับเวลาการฝึก
    เครื่องมือพื้นฐานสำหรับช่างกลโรงงาน
 

   ลักษณะช่างกลโรงงานมีหน้าที่สำคัญ
ในการสร้างประกอบและติดตั้งเครื่องจักรกล
 และอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วๆไปในโรงงานผลิต
โลหะอุตสาหกรรม
เช่น เฟือง ชิ้นงานกลึง เป้นต้น
   เมื่อเราทราบลักษณะงานของช่างสาขาวิชาชีพ
ได้ถูกต้องแน่นอน
เราก็สามารถกำหนดเครื่องมือ
และอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

 หลักเกณฑ์ทั่วๆไปที่ต้องคำนึงถึงในการจัดซื้อ


 
   หลักเกณฑ์ทั่วๆไปที่ต้องคำนึงถึง
ในการจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นมีดังนี้ คือ
               1.จะต้องสามารถช้ได้กับทักษะต่างๆ
ที่ได้กำหนดอย่างแท้จริง
               2.มีความปลอดภัยในการทำงานสูง
กล่าวคือ มีเครื่องมือป้องกันอันตราย
 และมีคุณภาพดีไท่ก่อให้เกิดอันตราย
               3.ไม่ล้าสมัยสามารถให้สภาพ
การฝึกได้เช่นเดียวกับเครื่องจักรที่
ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
               4.มีประสิทธิภาพดี ไม่เสียง่าย
การซ่อมบำรุงไม่สิ้นเปลือง
               5.ใช้งานได้หลายปรแภท
               6.มีลักษณะของการทำงานทางด้านจักรกลดี
เช่น เครื่องจักรจะไม่สั่นสะเทือน ติดตั้งมั่นคง
 อุปกรณ์มีการออกแบบใช้งานสะดวก
               7.มีราคาเหมาะสม ไม่แพงนัก
 อะไหล่หาได้ง่าย
               8.มีการขนส่งที่ดี มีประสิทธิภาพ
               9.มีความเหมาะสมในการติดตั้งกับอาคาร
ที่ต้องการ
การจัดซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์ขึ้นกับการวางแผนการฝึกงาน
 

              การจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์มีความสัมพันธ์ถึงการวางผัง
โรงฝึกงานบ้างพอสมควร ได้แก่
              1.ลักษณะและสัดส่วนของอาคารเรียน
และโรงฝึกงานขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้สอย
              2.ขนาดของโรงฝึกงาน ขึ้นอยู่กับขนาดของขั้นเรียน
หรือจำนวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เรียน การปฏิบัติงาน
              3.ขนาดของห้องเรียนในโรงฝึกงาน
และห้องใช้สอยอื่นๆขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
 เครื่องมือ เครื่องใช้
และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ
ซึ่งต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
               - เนื้อที่สำหรับการสอนและสาธิต
                - เนื้อที่สำหรับปฏิบัติงาน
                - ระยะและทิศทางที่จะมองเห็นกระดานดำหน้าชั้น
                - ระยะระหว่างที่นั่งเรียน และทางเดิน
                - ที่เก็บอุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการสอน
และสาธิตปฏิบัติงาน
 4.การจัดอุปกรณ์ และเครื่องจักรควรพิจารณา
ถึงสิ่งที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
     - เนื้อที่สำหรับปกิบัติงานโดยรอบเครื่องจักร
 และที่ว่างส่วนบนของเครื่องจักร
     - ระยะระหว่างเครื่องจักร
และเนื้อที่สำหรับการซ่อมย่อยที่จำเป็น
     - จัดเครื่องจักรให้เป็นไปตามลำดับการใช้สอย
หรือลับชั้นการผลิต
     - จัดเครื่องจักรที่มีอันตรายที่สุดให้ไกลทางเดิน
หรือทางผ่านปะจำ
     - เครื่องมือและอุปกรณ์ควรอยู่ใกล้กับศูนย์กลาง
ปฏิบัติงาน
     - พิจารณาทิศทางของแสงสว่างให้เหมาะสม
 กับการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือแต่ละชนิด
    - ทางเดินติดต่อกัน ควรจัดให้เป็นทางร่วม
สำหรับใช้สอยต่างๆ
    - เตรียมพื้นที่สำหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่จะติดตั้งไปตามโครงการขยายน้ำ

การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการวางผังโรงฝึกงาน


 

 การจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนั้น
 จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการในด้านต่างๆ
เอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ประกอบในการวางแผนการฝึกงาน
มีดังนี้
 1.หลักสูตรที่จะฝึกนั้นเป็นอย่างไร
มีเนื้อหาวิชาอย่างไรบ้าง
แยกแยะเนื้อหาให้ละเอียดว่าเนื้อหาแต่ละหัวข้อเกี่ยวข้องกับ
อะไรบ้าง
 2.เนื้อหาที่เราต้องการฝึกนั้นเป็นเนื้อหา
 ของสาขาวิชาใด เนื้อหาของแต่ละวิชานั้นจะใช้เครื่องมือ
 3.ในการวางแผนการฝึกนั้นจำเป็น
จะต้องกำหนดระดับทักษะของผู้ฝึกไว้
 ถ้าไม่มีการฝึกที่ดีแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนด
หรือวางแผนการ ในการเลือกหรือสั่งซื้อเครื่องมือ
เราจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของเนื้อหาวิชาก่อนแล้ว
4.จำนวนของผู้ที่จะเข้ารับการฝึก
การกำหนดจำนวนผู้เข้าฝึกว่าจะมีจำนวนเท่าไรนั้น
 จะทำให้เราสามารถวางแผนการที่จะจัดซื้อเครื่องมือ
ให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกได้
5ระดับของผู้เข้ารับการฝึก
เป้นปัจจัยที่สำคัยที่จะต้องคำนึงถึง
ในการที่จะเลือกซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่จะนำมาใช้ในการฝึกเช่นกัน เพราะถ้าเราสั่งซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์มาโดยไม่มีการวางแผนอย่างดีพอแล้วก็จะทำให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ซื้อมานั้น ไม่เหมาะกับระดับของผู้ฝึก
แล้วยังมืทำให้เกิดประโยชน์ในการฝึกเท่าที่ควรได้
  6.เรื่องของความปลอดภัย การสั่งซื้อเครื่องมือ
 อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการฝึกนั้นจะต้องทราบถึงข้อมูล
ของเครื่องจักร เพราะถ้าได้เครื่องมือ
 อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วไม่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
 ในขณะใช้งานอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ฝึกได้

               

โดย คนทันข่าว

 

กลับไปที่ www.oknation.net