วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดชุมพร


แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดชุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม
ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี
ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

ชุมพร

ชื่ออักษรโรมัน

 Chumphon

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะเดื่ออุทุมพร

ดอกไม้ประจำจังหวัด

พุทธรักษา

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่

6,009.0 ตร.กม.(อันดับที่ 38) 

ประชากร

484,722 (พ.ศ. 2551) 

ความหนาแน่น

80.67 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 55)

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์

(+66) 0 7751 1551

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมือง

สิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง

และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้ 

ในพุทธศักราช 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลก

นาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็น มณฑลชุมพร ต่อมา

มีการยุบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัด ชุมพรจึง

มีฐานะเป็นจังหวัด

คำว่า ชุมพร มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพล” เนื่อง

จากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่า

ฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า

“ชุมนุมพล” ต่อมาเพี้ยนเป็น ชุมพร

อีกประการหนึ่ง ในการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกอง

ตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการ

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบ เป็นการบำรุง

ขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม เพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุม

นุมพรหรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุของคำว่า

“ชุมนุมพร” เช่นเดียวกัน

แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติใน

ท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่

บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อ

ชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพร

ภูมิประเทศ

จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง) มีพื้นที่

ทางเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอำเภอ

ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับ

จังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศสหภาพพม่า

สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีภูเขาสูง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย

 เช่น แม่น้ำท่าตะเภา ในอำเภอเมืองชุมพร มีความยาว 33

กิโลเมตร แม่น้ำสวี ในอำเภอสวี มีความยาว 50 กิโลเมตร

และแม่น้ำหลังสวน ในอำเภอหลังสวน มีความยาว 100 กิโลเมตร

 แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ในทะเลนอกฝั่งของจังหวัดชุมพร

มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ 50 เกาะ

ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรคล้ายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้

กล่าวคือ มีฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่น นั่นคือ ระหว่างเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่าน

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 674 หมู่บ้าน

1.                       อำเภอเมืองชุมพร 

2.                       อำเภอท่าแซะ 

3.                       อำเภอปะทิว 

4.                       อำเภอหลังสวน 

5.                       อำเภอละแม 

6.                       อำเภอพะโต๊ะ 

7.                       อำเภอสวี 

8.                       อำเภอทุ่งตะโก

อุทยาน

·   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·   ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพุทธรักษา (Canna indica)

·   ต้นไม้ประจำจังหวัด: มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa)

·   คำขวัญประจำจังหวัด: ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่

กาแฟ

แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

·   อักษรย่อ: ชพ

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

·   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร (อำเภอละแม)

·   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ

บัง วิทยาเขตชุมพร

·   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

โรงเรียน

·   ดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร 

ธนาคาร

ธนาคาร (อำเภอเมือง)

จำนวนสาขา

·   ธนาคารกรุงเทพ 

·   ธนาคารกรุงไทย 

·   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

·   ธนาคารกสิกรไทย 

·   ธนาคารเกียรตินาคิน 

·   ธนาคารทหารไทย 

·   ธนาคารไทยธนาคาร 

·   ธนาคารไทยพาณิชย์ 

·   ธนาคารธนชาต 

·   ธนาคารนครหลวงไทย 

·   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

·   ธนาคารพัฒนวิสาหกิจ 

·   ธนาคารออมสิน 

·   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

·   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

·   4

·   2

·   2

·   2

·   1

·   1

·   1

·   2

·   1

·   1

·   2

·   1

·   3

·   1

·   1

รวม

25

ศูนย์การค้า

·   โอเชี่ยน ชอปปิ้งมอลล์

·   ทวีโชค สรรพสินค้า

·   ศิลปฟ้า สรรพสินค้า

·   เทสโกโลตัส

อ้างอิง

1.                        ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยก

เป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

ดูเพิ่ม

·   รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร 

แหล่งข้อมูลอื่น

·   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด 

·   เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 

·   แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 

·   แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน ชุมพร 

ิกัดภูมิศาสตร์: 10°31′N 99°11′E / 10.51°N 99.19°E / 10.51; 99.19

·   แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดชุมพร

o                          แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์ 

o                          ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ 

o                          ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ส.บุญยืน

 

กลับไปที่ www.oknation.net