วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การกระทำความผิดกฎจราจรที่จะถูกบันทึกคะแนน 16 ฐานความผิด


การกระทำความผิดกฎจราจรที่จะถูกบันทึกคะแนน  16 ฐานความผิด  

                หลังจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำมาตรการบันทึกคะแนน อบรมทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด และการพักใช้ใบอนุญาต มาใช้ใน 16 ฐานความผิด โดยเริ่มดำเนินการตังแต่วันที่ 16 .. 2545 เป็นต้นมา เชื่อว่ายังมีประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบางท่านอาจไม่ทราบว่า 16 ฐานความผิดนั้นมีอะไรบ้าง จึงนำมาเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกันดังนี้
สาเหตุที่จะถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่

               การกระทำความผิดจะต้องถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ มิใช่การกระทำผิดทุกข้อหา ตาม พ...จราจรฯ แต่เป็นการกระทำผิดเพียง 16 ฐานความผิด และจำแนกได้ 20 ข้อหา

               ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนนฯ ซึ่งเป็นการกระทำผิดที่มีลักษณะ เป็นความผิดที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 12 ฐานความผิด เป็นสาเหตุของการกีดขวางการจราจร อันเป็นผลทำให้การจราจรติดขัด จำนวน 2 ฐานความผิด และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถแท็กซี่ เพื่อลดจำนวนการใช้รถบนท้องถนนอีก จำนวน 2 ฐานความผิดการกระทำความผิดที่จะถูกบันทึกคะแนน มี 16 ฐานความผิด ดังนี้
บันทึกคะแนนครั้งละ 10 คะแนน สำหรับฐานความผิด          

                1. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร           
                2. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
บันทึกคะแนนครั้งละ 20 คะแนน สำหรับฐานความผิด           

               3. แซงรถด้านซ้ายและไม่มีความปลอดภัย
           
   4. แซงรถเมื่อขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน ในทางโค้ง หรือแซงรถในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้ หรือแซงรถเมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร หรือแซงรถเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย หรือแซงรถในที่มีเครื่องหมายแสดงเขตอันตราย
           
   5. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดยไม่เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
           
   6. ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
           
   7. ขับรถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง
บันทึกคะแนนครั้งละ 30 คะแนน สำหรับฐานความผิด
           
   8. ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
           
   9. ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว
             
10. ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
           
  11. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
           
  12. จับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
บันทึกคะแนนครั้งละ 40 คะแนน ฐานความผิด
           
  13. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดตามสัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจร สีแดงที่มีคำว่า "หยุด" (ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง)
           
  14. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
           
  15. ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ใกล้เคียงทันที
           
  16. แข่งรถในทาง
วิธีการบันทึกคะแนนตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

              กำหนดให้บันทึกคะแนนไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ และในเครื่องบันทึกข้อมูล (เครื่องคอมพิวเตอร์โครงการ POLIS) โดยบันทึกคะแนน เมื่อพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ หรือคดีถึงที่สุดแล้ว

             การบันทึกคะแนนหลังใบอนุญาตขับขี่ ให้ใช้แถบสติกเกอร์สีขาว กว้าง 0.7 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร และมีโล่เขนสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรอยดุนกำกับไว้ที่มุมขวาด้านล่างของแถบสติกเกอร์
ผลของการถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่

          - ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ แล้วถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่เป็นมาตรการลงโทษวิธีหนึ่งในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่มีสิทธิในการขับรถบนถนน หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนขับรถใยขณะที่ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.. 2525 .65 มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

          - สำหรับกรณีที่ผู้ขับขี่ได้กระทำความผิดจนถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ เป็นผู้ขับขี่ที่ใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.. 2522 หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนขับรถในขณะที่ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ จะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญติการขนส่งทางบก พ.. 2522 . 152 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
การอบรม ทดสอบ

           ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด ซึ่งต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบก่อนได้รับใบอนุญาติคืน หมายถึง ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดในข้อหาใดข้อหาหนึ่งใน 16 ฐานความผิด (20 ข้อหา) ซ้ำสองสองครั้งในข้อหาเดียวกันภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับจากการกระทำความผิดครั้งแรก

โดย ต่ายกับต้อม

 

กลับไปที่ www.oknation.net