วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

-- ได้อะไรบ้าง..จากการเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ --


เจ้าของบ้านเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ ในหลักสูตรเย็บจักร ที่รัฐจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมมีพื้นฐานวิชาชีพนำไปประกอบอาชีพได้

จากการเข้าร่วมโครงการได้พบปัญหามากมาย ทั้งเรื่องอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน สถานที่เรียนรู้ ตลอดจนความไม่ชอบมาพากลในเรื่องงบประมาณที่รัฐจัดให้สถาบันผู้ทำหน้าที่ในการฝึกสอน

แต่ระยะเวลา 20 กว่าวันเศษ ที่ได้เข้าฝึกอบรม ก็น่าจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีพื้นฐานในการเย็บผ้าไม่มากก็น้อย

สำหรับตัวโครงการ จะกล่าวได้ว่าเป็นการนำงบประมาณมาผลาญเล่นโดยเปล่าประโยชน์ หรือควรนำงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นๆ มากกว่านั้น ก็เห็นจะพูดได้ไม่เต็มปากนัก เพราะในความเป็นจริงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ต่อการเรียน การฝึกฝน และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดขยายผล จนก่อให้เกิดความชำนาญและพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จากการที่เจ้าของบ้านได้เข้าไปสัมผัสกับโครงการนี้โดยตรง ก็มองเห็นถึงความหวังดีในเชิงนโยบายที่รัฐมีความตั้งใจจริงและต้องการให้ประชาชนมีพื้นฐานในวิชาชีพทางด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ ทั้งรัฐยังให้เงินอุดหนุนหลังจบหลักสูตร เพื่อหวังจะให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทุนรอนสำหรับนำไปในใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย แต่ผู้เข้าฝึกอบรมบางคนมิได้หวังประโยชน์ที่แท้จริงจากการเรียนรู้ เพียงแค่เข้าเรียนให้ผ่านกฎเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด และรอให้ได้รับเงินอุดหนุนเท่านั้น และเพียงแค่ต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ โดยไม่ได้ใส่ใจในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างแท้จริง ทั้งยังมีผู้เรียนบางคนมีความรู้ มีความชำนาญอยู่แล้ว แต่ที่เข้าร่วมฝึกอบรมก็ด้วยเหตุผลข้างต้นดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการตัดสิทธิ์ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างแท้จริงก็ไม่ปาน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพของเจ้าของบ้านนั้น ก็เพื่อต้องการนำความรู้ขั้นพื้นฐานในการตัดเย็บ ไปต่อยอดขยายผลให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ครอบครัวในอนาคต

สิ่งที่เจ้าของบ้านได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ความรู้พื้นฐานในงานตัดเย็บ จนสามารถนำไปต่อยอด สร้างเป็นผลงานในหลากหลายรูปแบบได้

กางเกงและเสื้อตัวแรกในชีวิตที่เย็บเอง

2. มิตรภาพในชั้นเรียนระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม
3. ประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจในตัวผู้สอน

อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

4. ความภาคภูมิใจในคุณค่าต่อตนเองที่ได้รับจากผลงาน

กระเป๋าที่ได้จากพื้นฐานแล้วนำไปต่อยอด

จากประสบการณ์ทั้งหมด เจ้าของบ้านสามารถพูดได้เต็มปากว่า โครงการต้นกล้าอาชีพ เป็นโครงการดีๆ สำหรับพื้นฐานวิชาชีพที่น่าเข้าไปฝึกอบรม ถึงจะมีปัญหา อุปสรรค แต่ถ้ามองข้ามไปบ้าง คงไม่มีผลมากมายนักถ้าผู้เข้าฝึกอบรมตั้งใจเข้าไปเรียนรู้อย่างจริงจัง

ทุกอย่างเริ่มต้นที่พื้นฐาน พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีพื้นฐานก็ไม่มีจุดเริ่มต้น

โดย ananya

 

กลับไปที่ www.oknation.net