วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กำหนดการ เวที “ลดโลกร้อน ต้องทำอย่างเป็นธรรม” วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552


ขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่ทราบนะคะ

วันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม 2552

มีประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาส

ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

โอกาสนี้ เครือข่ายภาคประชาชนได้จัดเวทีคู่ขนานรวบรวมข้อเสนอต่อที่ประชุม

เพื่อเสนอผ่านไปถึงการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดินมาร์ค ต้นธันวาคม

มาร่วมฟังและช่วยกันเสนอข้อเรียกร้องนะคะ

----------------------------------- ~*~ -----------------------------------

กำหนดการ  เวที “ลดโลกร้อน ต้องทำอย่างเป็นธรรม”

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดเบญจมพิตร กรุงเทพ

จัดโดย คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม (TCJ)

 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนไทย

............................................................... 

วันที่ 3 ตุลาคม  2552

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
 
09.00-09.30 น.
 §  กล่าวนำการประชุม (10 นาที) โดย เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/ คณะทำงานฯ)

§  ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอน (10 นาที)  โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา (มูลนิธิชีววิถี/ คณะทำงานฯ)

§  พิธีเปิดเวทีประชาชน การแสดง “การต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของชุมชนไม่สิ้นสุด” (10 นาที) โดย กลุ่มยิ้มละมัย
 
09.30-10.30 น.
  ทำไมต้องพูดเรื่องความเป็นธรรมในเวทีโลกร้อน ?

§  สถานการณ์โลกร้อนในประเด็นการเมืองและความเป็นธรรม 

      โดย Larry Lohmann

§  มิติหญิงชายในวิกฤติโลกร้อน

      โดย Tea Soentoro หรือผู้แทน, NGO Forum on ADB

§  หนี้นิเวศน์ : ความไม่เป็นธรรมมิติการเงินการคลังเรื่องโลกร้อน

       โดย Lidy Nacpil, Jubilee South/APMDD

ดำเนินรายการโดย  จักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนาและคณะทำงาน ฯ
 
10.30-11.00 น. อาหารว่าง
 
11.00-13.00 น.
  ความไม่เป็นธรรมของการลดโลกร้อนภาคพลังงานและอุตสาหกรรมไทย

§  โรงไฟฟ้าถ่านหิน

โดย คุณมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ อำเภอแม่เมาะ ลำปาง

§  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โดย คุณสันติ โชคชัยชำนาญกิจ กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต

§  โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิพากษ์กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

โดย คุณวนัน เพิ่มพิบูลย์  มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ

§  โรงไฟฟ้าเขื่อน

โดย แม่สมปอง  เวียงจันทร์ สมัชชาคนจน

§  โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และแผนพัฒนาภาคใต้

โดย คุณสุพจน์ ส่งเสียง กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

§  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ไทยจะปล่อยจากแผนโครงการเหล่านี้

      โดย ดร.อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการโดย คุณเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง  มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ

 
 
13.00-14.00 น. อาหารกลางวัน
 
14.00-15.00 น. ลดโลกร้อนให้เป็นธรรม..ทางเลือก

§  ทางเลือกการพัฒนาอุตสาหกรรม  โดย  ศยามล ไกรยูรวงศ์ (โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา)

§  แผนพัฒนาพลังงาน  โดย ศุภกิจ  นันทะวรการ  (สถาบันวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ)

§  พลังงานทางเลือกระดับชุมชน  โดย  ผู้ใหญ่บ้านเสมือน จาทอง

ดำเนินรายการโดย  คุณวนัน เพิ่มพิบูล มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ
 
15.00-18.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ และวัฒนธรรม และนิทรรศการ
 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2552

09.00-09.30 น.  ศาลจำลองคดีค่าเสียหายโลกร้อน

โดย  เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด    
 
 
09.30-11.00 น.
  REDDเหยียบซ้ำคนรักษาดินป่าไทย ..ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกลดโลกร้อน 2

§  พรพนา ก๊วยเจริญ (มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ/คณะทำงานฯ)   

§  พฤ โอ่โดเชา  (เครือข่ายชนเผ่า)

§  สะอาด กุลชาติ  (เครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดสุรินทร์)

§  บุญ แซ่จุ่ง (เครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย)

§  อุบล อยู่หว้า (เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก)

ดำเนินรายการโดย ศยามล ไกรยูรวงศ์   
 

  
11.00-11.30 น.  อาหารว่าง
 
 
11.30-13.00 น. กระหน่ำชาวนายันชาวเลไทย..ผลพวงความไม่เป็นธรรมจากกลไกการปรับตัวโลกร้อน

§   ข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปรับตัว เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

§   สุภาพร พรรณราย  ตัวแทนประมงพื้นบ้านภาคใต้

§    ตัวแทน  คนหาปลาแม่น้ำโขง

§   ทองสา จวนสาง  เกษตรกรจากจังหวัดยโสธร

ดำเนินรายการ  วนัน เพิ่มพิบูลย์ มูลนิธิบูรณะนิเวศและคณะทำงานฯ
 
 
13.00-14.00 น. อาหารกลางวัน
 
 
14.00-15.30 น. เวทีสาธารณะ “ลดโลกร้อนให้เป็นธรรม..ทำได้จริง ?”

1. การลดโลกร้อนต้องเป็นธรรมกับเรา

    โดย  สุรีรัตน์  แต้ชูตระกูล  ตัวแทนเครือข่ายองค์กรประชาชนไทย

2. ข้อเสนอการพัฒนาไทยที่ช่วยลดโลกร้อนและมีความเป็นธรรม

    โดย  จักรชัย  โฉมทองดี ตัวแทนคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม

3. ความเป็นไปได้ของการลดโลกร้อนอย่างเป็นธรรม..มุมมองหน่วยงานรัฐ

    โดย ผู้แทนสผ. กระทรวงทรัพยากรฯ

4. ลดโลกร้อนอย่างเป็นธรรมมุมมองจากนักวิชาการ 

    โดย 

ดำเนินรายการโดย     ทีวีไทย
 
 
15.30-15.45 น. สรุปประมวลภาพรวมของเวทีไทย  โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา ตัวแทนคณะทำงาน ฯ
 
 
15.45-16.15 น. อ่านคำแถลงท่าทีภาคประชาชนไทย 
 
 
16.15-18.00 น. เตรียมการเดินขบวนรณรงค์
 
 

 

โดย มองการณ์ใกล้

 

กลับไปที่ www.oknation.net