วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เอกสารรูปเล่ม..โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ


มาแล้ว...ตามคำเรียกร้องสำหรับเอกสารรูปเล่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย##รวมถึงเค้าโครงเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น (๒ วัน) /เค้าโครงเนื้อหาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (๕ วัน)

 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย P.1-P.41

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ P.42-P.109

ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ P.110-P.178

 ตัวอย่างเอกสารบริหารงานบุคคล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช.....เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (สามารถใช้อ้างอิงเทียบเคียงกับประกาศฯ จังหวัดของตนเองได้ เนื่องจากของจังหวัดเชียงราย ยังไม่สามารถหาฉบับเต็มที่มีการแก้ไขครบถ้วน) คลิ๊ก รูปมือ ดาว์นโหลดเปิดอ่านเอกสาร

เค้าโครงการการบรรยายหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ห้วงเวลาการฝึกอบรม 5 วัน

 วันที่ 1
1DIN5_CR01กลอนวินัย.... ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด
1DIN5_CR01.ppt
1DIN5_CR02กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 1DIN5_CR02.ppt
1DIN5_CR03กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1DIN5_CR03.ppt
วันที่ 2
2DIN5_CR01หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย(กทม)
2DIN5_CR01.ppt
2DIN5_CR02หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol1 2DIN5_CR02.ppt
2DIN5_CR03หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol2 2DIN5_CR03.ppt
วันที่ 3
3DIN5_CR01การตรวจสำนวนการสอบสวน
3DIN5_CR01.ppt
3DIN5_CR02การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ 3DIN5_CR02.ppt
3DIN5_CR03การรับฟังพยานหลักฐาน vol1 3DIN5_CR03.ppt
3DIN5_CR04การรับฟังพยานหลักฐาน vol2 3DIN5_CR04.ppt
วันที่ 4
4DIN5_CR01หลักการและวิธีการทำรายงานการสอบสวน
4DIN5_CR01.ppt
วันที่ 5
5DIN5_CR01พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539
5DIN5_CR01.ppt
5DIN5_CR02พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 5DIN5_CR02.ppt

 
เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลตัวอย่างวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รวบรวมโดย ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง DIN_CR07_vinai.pdf

 เอกสารการบรรยายประกอบการฝึกอบรม "หลักสูตรวินัยเบื้องต้นฯ  " ห้วงเวลา 2 วัน ที่วิทยากรรับผิดชอบส่งให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำในฐานะหน่วยดำเนินการฝึกอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2552

  • หัวข้อวิชา วินัยและการรักษาวินัย DIN_CR25May2009_1.ppt
  • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย (1) DIN_CR25May2009_2.ppt
  • หัวข้อวิชา สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกดำเนินการทางวันัย (2) DIN_CR25May2009_3.ppt
  • หัวข้อวิชา การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ DIN_CR25May2009_4.ppt

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net