วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญชวน ท่องเที่ยว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง สวยงามคุ้มค่า High recommend


                      ในชีวิตนี้เท่าที่จำความได้ เคยไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอยู่สามที่ ที่แรกคือบางแสน ไปตั้งกะสมัยเรียนประถมนานมากๆๆๆๆ จำไม่ ได้แล้ว่าข้างในอลังการแค่ไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปรับปรุงไปถึงไหนแล้ว อีกที่นึง HI-So ขึ้นมาอีกก็คือ Siam ocean world ที่ Siam Paragon ตอนนั้นได้บัตรลดมา ในราคาค่าเข้าชม 150 บาท จากราคาเต็ม เท่าไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่าคงแพงกว่านี้เยอะ จัดว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวทั้งความอลังการ และจำนวนสัตว์น้ำ มี แบ่งเป็นโซนปลาน้ำเค็ม สัตว์ทะเล และปลาน้ำจืด แต่วันนี้ไม่ได้คิดจะพาไปเที่ยว Siam ocean world แต่จะพาไปเที่ยว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ซึ่งความอลังการอาจจะเทียบไม่ได้กับ หลายๆ ที่ไม่ว่า จะเป็น Siam ocean world เอย... บึงฉวากเอย... แต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ที่อาจจะไปเที่ยวระยอง แล้วอยากหาความรู้เกี่ยวกับโลกใต้ทะเล ที่นำมาจัดแสดงไว้ ได้ทั้ง ความรู้ และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะราคาค่าเข้าชมไม่แพงเลยครับ

                     ที่มาที่ไปของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (ขออนุญาตนำข้อมูลมาจาก http://www.fisheries.go.th/mf- emdec/main_Data/AQUARIUM.htm) เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 193,197,015.- บาท (หนึ่งร้อย เก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีลำดับการใช้งบประมาณ ดังนี้

                      พ.ศ. 2539 กรมประมงได้ดำเนินการ ขอตั้งงบประมาณจัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ จังหวัด ระยอง (ชื่อเดิม) เป็นจำนวนเงิน 177,900,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
                      พ.ศ. 2541 กรมประมงได้รับงบประมาณระยะแรกจากสำนักงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 58,300,000.- บาท (ห้าสิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน)และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและ พรรณไม้น้ำจังหวัดระยอง (ชื่อเดิม) ในปี พ.ศ 2541-2543 โดยก่อสร้างได้เฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารและการปรับพื้นที่บางส่วน ยังไม่มีระบบอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานภายในตัวอาคารที่จะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

                     พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณครั้งที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 85,897,015.- บาท (แปดสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีที่มา จาก 2 แหล่ง ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 จำนวน 16,357,015.- บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน)
- งบ ประมาณสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (ก.จ.ภ.) สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรีใน ขณะนั้น (ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค) จำนวนเงิน 69,540,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่น บาทถ้วน) งบประมาณดังกล่าวใช้ไปในการต่อเติมอาคารและระบบภายใน โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อ สร้าง 1 ปี ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545

                     หลังการก่อสร้างในระยะที่ 2 ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในส่วนที่ก่อสร้างเสร็จ แล้ว ปรากฏว่ายังมีระบบหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ระบบการส่งน้ำทะเลให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบการให้โอโซน ระบบกรองน้ำ เป็นต้น ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาระบบต่างๆ แล้วเสร็จ และ ดำเนินการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ ตกแต่งตู้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในการจัดแสดง

                     จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในกรมประมง พร้อมทั้งการจัดเตรียมงานและสถานที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ ทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสามารถเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ โดยถือเอาวโรกาสในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบรอบ 72 พระชันษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 เป็นวันเริ่มเปิดดำเนินการ โดยผนวกอยู่ในกิจกรรมเทิดพระเกิยรติฯ ที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยการเดินเทิดพระเกียรติ การถวายเครื่องราชสักการะ การปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ และการปลูกป่าโกงกาง

                      พ.ศ. 2546 กรมประมงได้รับงบ ประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 49,000,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนิน การก่อสร้างบ่อแสดงสัตว์น้ำกลางแจ้ง (Outdoor Pool) ติดกับชายทะเล ซึ่งเป็นบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กลางแจ้ง ที่ทันสมัยใช้ในการแสดงของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น โลมา เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม ของบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองต่อไป ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ประมาณ 1 ปี

การจัดแสดงภายในสถานแสดง พันธุ์สัตว์น้ำระยอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

1.1 ตู้แสดงสัตว์น้ำมีชีวิต ขนาด 1 - 4 ตัน 43 ตู้

- สัตว์น้ำในแนวปะการัง : ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลาไหลมอเรย์ กุ้งมังกร ดอกไม้ทะเล ม้าน้ำ

- สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ : ปลากุดสลาด ปลากะพง กุ้งทะเล ปูม้า ปูทะเล

- ปลาและสัตว์น้ำที่เป็นอันตราย : ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลาปักเป้า ปลาสลิดหิน แมงดาทะเล หอยเม่น

- บ่อ touch pool : ระบบนิเวศ ชายฝั่งและปะการังน้ำตื้น

1.2 บ่อแสดงสัตว์น้ำขนาด ใหญ่

- บ่อกลางแจ้ง 5,400 ตัน : สัตว์น้ำขนาด ใหญ่ เช่น ฉลาม กระเบน โรนัน ปลาหมอทะเล ปลานกขุนทองหัวโหนก

- บ่ออุโมงค์ 400 ตัน : สัมผัสชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล

- บ่อ 280 ตัน : จัด แสดงเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าตนุและเต่ากระ

- บ่อทรงกระบอก 40 ตัน : ปลาทูและสัตว์น้ำจากโป๊ะเชือก

2. นิทรรศการ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ปัตตานี และนราธิวาส

เรือประมงและเครื่องมือ ประมง

แบบจำลองติสัตว์ทะเลที่เลี้ยง ลูกด้วยนม และกล่องภาพการศึกษาเกี่ยวกับเต่าทะเล

3. พิพิธภัณฑ์เปลือก หอย

จัดแสดงเปลือกหอยชนิดต่างๆ ซึ่งจำแนก ชนิดอย่างถูกต้อง จำนวน 150 ชนิด

เวลาทำการ

วันพุธ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

ปิด ทำการวันจันทร์ และอังคาร

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้า โดยทำหนังสือส่งถึง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันออก
หมู่ 2 ต. เพ อ.เมือง จ. ระยอง 21160

โทร 038-653 741; 038-653 672 แฟกซ์ 038-651 763

ก่อนจากกัน ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยภาพบรรยากาศด้านนอก ที่มองเห็นชุมชนบ้านเพ และทะเลอ่าวไทยในวัน ฟ้าหม่น

โดย SHUTTERTD

 

กลับไปที่ www.oknation.net