วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทบัญญัติที่..สสร..ควรบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ!!


( ศีล ๕ )จากหมู่บ้านพลัม 

ข้อฝึกอบรมสติ ๕ ประการ

ศีลข้อที่ ๑

ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการทำลายชีวิต ข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณที่จะบ่มเพาะความกรุณา และเรียนรู้วิธีที่จะปกป้องชีวิตผู้คน
สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ และแร่ธาตุ ข้าพเจ้าตั้งจิตมั่นที่จะไม่ทำลายชีวิต ไม่ปล่อยให้ผู้อื่นทำลายชีวิต รวมทั้งไม่ส่งเสริมการทำลายชีวิตใดๆ
ในโลกนี้ โดยทั้งความคิดและในทางปฏิบัติ

ศีลข้อที่ ๒

ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหาประโยชน์ส่วนตัว ความอยุติธรรมทางสังคม การลักขโมย และการกดขี่ ข้าพเจ้าตั้งสัตย์ว่าจะทำทาน
ด้วยการแบ่งปันเวลา พลัง และทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็น ข้าพเจ้าตั้งจิตมั่นว่าจะไม่ลักขโมย และไม่ครอบครองสิ่งที่ควรเป็นของผู้อื่น
ข้าพเจ้าจะเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น และจะคอยปกป้องไม่ไห้ผู้อื่นหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของมนุษย์ หรือสรรพสัตว์ อื่นๆ

ศีลข้อที่ ๓

ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการประพฤติผิดในกาม ข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะบ่มเพาะความรับผิดชอบ และการเรียนรู้วิธีที่จะปกป้อง
ความมั่นคง และความซื่อสัตย์ของปัจเจกบุคคล คู่สมรส ครอบครัว และสังคม ข้าพเจ้าตั้งจิตมั่นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวมีเพศสัมพันธ์ โดยปราศจาก
ซึ่งความรักและการมีพันธสัญญาระยะยาวต่อกัน หากแต่จะเคารพในพันธสัญญาของตัวเองและผู้อื่น เพื่อถนอมความสุขของตนเองและ
ผู้อื่นไว้ ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่าง ตามกำลังความสามารถ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนปกป้องไม่ให้คู่สมรสและครอบครัวต้องแตกแยก
เนื่องจากการ ประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๔

ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการกล่าวถ้อยคำที่ขาดความยั้งคิด และระคายหูผู้อื่น ข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะบ่มเพาะวาจาที่ไพเราะ
และตั้งใจฟังอย่างมีสติ เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขเบิกบาน ตลอดจนช่วยแบ่งเบาทุกข์ของพวกเขา ข้าพเจ้ารู้ดีว่าคำพูดสามารถก่อให้เกิดความ
สุขและความทุกข์ จึงขอตั้งจิตมั่นว่าจะพูดแต่ความจิง ด้วยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความมั่นใจ ความเบิกบาน และความหวัง โดยไม่กระพือข่าว
ที่ตัวเองไม่รู้แน่ชัด รวมทั้งไม่วิพากษ์ วิจารณ์ หรือกล่าวโทษในสิ่งที่ตัวเองไม่แน่ใจ ตลอดจนละเว้นจากการกล่าววาจาที่จะก่อให้เกิดความแตกแยก
ไม่ปรองดรองกัน หรือทำให้ครอบครัว ชุมชน ต้องแตกแยกร้าวฉาน ข้าพเจ้าจะพยายามทุกวิถีทาง ที่จะประนีประนอม และแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ตาม

ศีลข้อที่ ๕

ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการบริโภคที่ขาดสติ ข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะบ่มเพาะสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม
ด้วยการกิน ดื่ม บริโภคอย่างมีสติ พร้อมทั้งจะรับเอาแต่สิ่งที่ช่วยถนอมความสงบสุข ความเบิกบานให้แกร่างกาย และวิญญาณขงตัวเองครอบครัวและสังคม
ข้าพเจ้าตั้งจิตมั่นว่าจะไม่ใช้แอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดอื่นใด หรือการรับอาหารและสิ่งให้โทษ อย่างเช่นรายการโทรทัศน์นิตยสาร หนังสือ ภาพยนต์
และการสนทนาบางประเภท เพราะตระหนักรู้ว่าการทำร้ายร่างกาย และวิญญาณของตัวเอง ด้วยสิ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้ เท่ากับเป็นการทรยศต่อ บรรบุรุษ
พ่อแม่ สังคม และลูกหลานของตัวเอง ข้าพเจ้าจะแปรเปลี่ยนความรุนแรง ความกลัว ความโกรธรวมทั้งความสับสน ในตัวเองและสังคม โดยละเว้นการบริโภค
สิ่งที่เป็นพิษภัย เพื่อตัวเองและสังคม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า การบริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม

ติช นัท ฮันห์

แปลโดย ภิกษุณีนิรามิสา ( รูปจาก.หมอนไม้)

โดย นาลันทา

 

กลับไปที่ www.oknation.net