วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใด บัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น


ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใด บัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น

บุคคลพึงเห็นบุคคลใดผู้มักชี้โทษ เหมือนบุคคลผู้บอกขุมทรัพย์ 

พึงคบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้น เพราะว่าเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้น มีแต่คุณที่ประเสริฐ โทษที่ลามกย่อมไม่มี
 
บุคคลพึงกล่าวสอน พึงพร่ำสอนและพึงห้ามจากธรรมของอสัตบุรุษ

บุคคลนั้น ย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษทั้งหลาย แต่ไม่เป็นที่รักของพวกอสัตบุรุษ 
 
ไม่ควรคบมิตรเลวทราม ไม่ควรคบบุรุษอาธรรม์ ควรคบมิตรดี ควรคบธรรมบุรุษ 
 
บุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข
 
บัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อ 
 
พวกคนไขน้ำย่อมไขน้ำไป พวกช่างศรย่อมดัดลูกศร

พวกช่างถากย่อมถากไม้ บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตน
 
ภูเขาหินล้วน เป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใด

บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น
 
ห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัว แม้ฉันใด บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใส ฉันนั้น 
  
 
 
บัณฑิตทั้งหลายผู้อันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่แสดงอาการหวั่นไหว 
 
บัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตน ไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งผู้อื่น

ไม่พึงปรารถนาบุตร ไม่พึงปรารถนาทรัพย์ ไม่พึงปรารถนาแว่นแคว้น

ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรม
 
บัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญา ประกอบด้วยธรรม
 
ในหมู่มนุษย์ ชนผู้ที่ถึงฝั่งมีน้อย ส่วนหมู่สัตว์โดยมากย่อมเลาะไปตามฝั่ง (ฝั่งคือพระนิพพาน)
 
ก็ชนเหล่าใดแล ประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระสุคตเจ้าตรัสแล้วโดยชอบ

ชนเหล่านั้นย่อมข้ามฝั่งบ่วงมารที่ข้ามได้โดยยากนั้นได้ 
 
บัณฑิตออกจากอาลัย(ความห่วงใย)แล้ว อาศัยความไม่มีอาลัย ละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาว
 
บัณฑิตพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้โดยยาก

ละกามทั้งหลายแล้วไม่มีกิเลสเครื่องกังวล
 
พึงชำระตนให้ผ่องแผ้ว จากเครื่องเศร้าหมองจิต
 
ชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีโดยชอบ ในองค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้

ชนเหล่าใดไม่ยึดมั่น ยินดีแล้วในการสละคืนความยึดมั่น

ชนเหล่านั้นมีอาสวะสิ้นแล้ว ย่อมมีความสงัดแห่งพระนิพพาน.

(คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ ๖)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra 

โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net