วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นักสืบสายลม กับความหวังท่ามกลางภาวะโลกร้อน โดย ดร. อ้อย แห่งมูลนิธิโลกสีเขียว


ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือที่ทุกคนรู้จักดีในชื่อ ดร. อ้อย เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว ผู้ริเริ่มโครงการนักสืบสิ่ งแวดล้อม โครงการง่ายๆ ในการช่วยกันสำรวจสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ธรรมชาติได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง  โครงการนักสืบสิ่งแวดล้อมคือคนที่สังเกตและบันทึกความเป็นไป ใ นสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลสิ่งแวดล้อม ทางมูล นิธิฯ จึงมุ่งพัฒนาทักษะให้สามารถอ่านสิ่งแวดล้อมได้เหมือนอ่า นหนังสือ เป็นต้นว่า ถ้ารู้จักสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ รู้ว่าเป็นตัวอะไร แล้วรู้ว ่ามันมีชีวิตอย่างไร ก็จะรู้คุณภาพน้ำและสภาพสายน้ำตรงนั้นได้ ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและดูแลสิ่งแวดล้อมได้ถูกจุดบ นพื้นฐานของ ข้อมูลจริง

จุดเริ่มต้นของโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม เพราะอยากให้คนเราอ่า นธรรมชาติได้เหมือนกับการอ่านหนังสือ การที่เราเห็นธรรมชาติแล ะได้รู้จักความเป็นไปก็เหมือนเราได้รู้จักไวยากรณ์ ของภาษา ถ้าเรารู้และเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดรอบๆ ตัว จะทำให้เราเห็นป ัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลาก่อนจะสายเกินไป

โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทุกคนสามารถพัฒนาเครื่องมือท ี่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของเราให้ดีได้เอง ด้วยการรู้จักสังเ กตสภาพแวดล้อมที่เป็นไปรอบๆ ตัวเรา ล่าสุดกำลังศึกษาเรื่องไลเคนที่อยู่บนต้นไม้ ซึ่งพบว่ามันมีคว ามสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปอดของคน สถานที่ที่มีไลเคนมาก คน จะเป็นมะเร็งปอดน้อย ซึ่งกำลังจะเริ่มทำเร็วๆ นี้ ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตรวจสภาพอากาศกันค่ะ เพราะสภาพแวด ล้อมที่ดีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็ชอบเหมือนกัน เพื่อที่จะอยู่ร่ว มกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน”


โครงการนักสืบสายลม
     โครงการนักสืบสายลมเป็น “งานวิจัยไทเมือง”( งานวิจัยที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญก็สามาร ถทำได้ )-ของมูลนิธิโลกสีเขียวโดยได้รับการสนับสนุนงบปะมาณจาก สกว. โดยมุ่งพัฒนาคู่มือและส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสนใจร่วม กันออกสำรวจ ความหลากหลายของไลเคนในเมือง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะอากาศ เพื่อนำเสนอสภาพการณ์คุณภาพอากาศในกทม.ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริม ให้เกิดความตระหนักและกระตุ้นให้ภาครัฐและประชาคม กทม.เร่งรัดแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการจราจร    โดยรถยนต์ซึ่งปล่อยก๊าซเรือน กระจกสูงถึง 50 % ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในกทม. ถือเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาลจากรถยนต์กรุงเทพ ไม่ได้เป็นกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จำเป็น เช่นการทำนาข้าว แต่เป็นการใช้เชื้อเพลิงฟอลซิลอย่างไร้ประสิทธิภาพ ทั้งยังก่อมลภาวะอากาศอื่นๆที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์ อีกด้วย

    เรามีแนวทางแก้ไข ทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรและมลพิษอยู่มาก แต่การผลักดันจำเป็นต้องอาศัยเจตจำนงทางเมือง(political will) อย่างหนักแน่นและจริงจังจากผู้คนในสังคม ซึ่งโครงการนักสืบสายลมจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ประชาคมแ ละภาครัฐตระหนักในปัญหานี้

โดย เสือจุ่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net