วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ความหมายนาฏศิลป์ไทย


                        

 

                   ความหมายนาฏศิลป์ไทย

 

นาฏศิลป์ แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญตาม

 

วิถีชีวิตของคนไทย     การแสดงความบันเทิงสะท้อนถึงลักษณะของสังคมไทยที่แตกต่าง

 

จากชนชาติอื่นๆ   มีคนไทยจำนวนมากที่เห็นคุณค่า ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบทอด

 

นาฏศิลป์ของไทย เพื่อมุ่งเน้นถึงลักษณะการแสดงที่ประณีตวิจิตรงดงามมีลีลาอ่อนช้อย

 

ตามแบบอย่างของไทย  ซึ่งคนไทยทุกคนควรจะตระหนัก  หวงแหนช่วยกันรักษา

 

และร่วมกันให้การสนับสนุนส่งเสริม  เพื่อให้ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยคงอยู่

 

สืบไปในอนาคต

 

 

         นาฏศิลป์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นไทย มีผู้รู้ได้ให้ความหมายต่างๆ ดังนี้

 

คำว่า "นาฏศิลป์"  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  .. 2525   

 

มีความหมายว่า   ศิลปะแห่งการละคร  หรือการฟ้อนรำ

 

ธนิต  อยู่โพธิ์  (2516, 1)  ได้กล่าวว่า    นาฏศิลป์  หมายถึง  การฟ้อนรำ

 

            ประทิน  พวงสำลี  (2514, 1) กล่าวไว้ว่า นาฏศิลป์  หมายถึง  การร้องรำทำเพลง   

 

 

          การให้ความบันเทิงใจอันรวมด้วยความโน้มเอียงของอารมณ์และความรู้สึก

 

         ส่วนสำคัญส่วนใหญ่ของนาฏศิลป์อยู่ที่การละครเป็นเอก หากแต่ศิลปะ

 

         ประเภทนี้จำต้องอาศัยดนตรี และขับร้องเข้าร่วมด้วย  เพื่อเป็นการส่งเสริม

 

         ให้เกิดคุณค่าในศิลปะยิ่งขึ้นตามสภาพ หรือตามอารมณ์ต่างๆ กัน

 

         สุดแต่จะมุ่งหมาย นอกจากนี้ยังต้องถือเอาความหมาย การร้อง

 

         การบรรเลงเข้าร่วมด้วย

 

            พาณี  สีสวย (2523, 6-7) ได้กล่าวถึงคำว่า นาฏศิลป์  หมายถึง  ศิลปะในการฟ้อนรำ 

 

        หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีต

 

       งดงาม  มีแบบแผนให้ความบันเทิงอันโน้มน้าวอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ชมให้

 

        คล้อยตาม   ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัย  การบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วม

 

        ด้วย

 

            อมรา กล่ำเจริญ (2542, 3) ได้กล่าวถึง คำว่า นาฏศิลป์ หมายถึง การฟ้อนรำ

 

         ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากธรรมชาติด้วยความประณีตอันลึกซึ้งเพียบพร้อม

 

         ไปด้วยความวิจิตรบรรจงอันละเอียดอ่อน   นอกจากหมายถึงการฟ้อนรำ

 

         ระบำรำเต้นแล้วยังหมายถึง  การร้องและการบรรเลง

 

             รานี  ชัยสงคราม  (2544, 39) กล่าวไว้ว่า   นาฏศิลป์   หมายถึง  การร้องรำ

 

        ทำเพลง  การให้ความบันเทิงใจด้วยความโน้มเอียงของอารมณ์ และความรู้สึก

 

        ส่วนสำคัญส่วนใหญ่ของนาฏศิลป์อยู่ที่       การละครเป็นเอก หากแต่นาฏศิลป์

 

        นั้นจะต้องอาศัยดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย

 

            เรณู  โกศินานนท์  (2544, 51)  ได้กล่าวถึง  คำว่า   นาฏศิลป์   หมายถึง  ศิลป์แห่ง

 

        การฟ้อนรำอันเป็นพื้นฐานที่แสดงถึงอารยธรรมความรุ่งเรืองของชาติที่รุ่งเรือง 

 

         หรืออารยธรรมที่เก่าแก่    ย่อมมีวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ของตนเอง

 

           นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำที่มนุษย์ประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้น  เพื่อให้

 

         ความบันเทิงอาศัยดนตรีและการขับร้องแสดงถึงวัฒนธรรมที่เก่าแก่

 

         มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net