วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย


                   

                                  ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

 

               นาฏศิลป์นอกจากจะเป็นเครื่องมือบันเทิงใจสำหรับมนุษย์แล้ว นาฏศิลป์ยังเป็น

 

             การแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาติ    และมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต

 

             ของมนุษย์ในพิธีกรรมต่างๆ   ตลอดทั้งยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง

 

            ของสังคม ซึ่งส่งผลให้นาฏศิลป์มีความสำคัญดังนี้

 

             1  นาฏศิลป์แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  ที่แสดงให้เห็นถึงระดับ

 

          จิตใจสภาพความเป็นอยู่ความรู้ความสามารถ  ความเป็นไทย  ความเจริญรุ่งเรือง

 

         วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ดังที่ เรณู โกศินานนท์ (2535, 6)   กล่าวถึงนาฏศิลป์ไทย

 

         ที่แสดงถึงความเป็นไทยไว้ดังนี้

 

                        1.1    ท่ารำอ่อนช้อยงดงาม    และแสดงอารมณ์ตามลักษณะที่แท้จริงของคนไทย   

 

                        1.2    มีดนตรีประกอบ 

 

                        1.3 คำร้อง หรือเนื้อร้องจะต้องเป็นคำประพันธ์ คำร้องนี้ทำให้ผู้สอนหรือผู้รำ

 

 

                        กำหนดท่ารำไปตามเนื้อร้อง

 

                        1.4 เครื่องแต่งกายซึ่งต่างกับของชาติอื่นมีแบบอย่างของตนโดยเฉพาะ

 

              2   นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวมของศิลปะแขนงต่างๆ  เช่น  ศิลปะในการประพันธ์

 

              หรือวรรณคดี   ศิลปะในการเขียนภาพ   ศิลปะในการปั้น  หล่อ   แกะสลัก  

 

             ศิลปะในการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่  ศิลปะในการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

             ตลอดจนไฟฟ้า  แสง  เสียง  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า    นาฏศิลป์คือเป็นแหล่งรวมของ

 

             ศิลปะสาขาต่างๆ  เข้าด้วยกัน 

 

             จากความสำคัญของนาฏศิลป์ที่กล่าวมาในข้างต้น  จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอน

 

 

           นาฏศิลป์และส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน  ดังนี้

 

            1.    ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

2.    ให้มีความรู้   ความเข้าใจ   และมีความสามารถเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

 

            3.    ปลูกฝังลักษณะนิสัยทางศิลปะ 

 

            4.     ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความชำนาญ    สามารถปรับปรุงและส่งเสริม

 

   

             การแสดงออก 

 

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net