วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นาฏศิลป์ไทย ๑ ว่าด้วย ประเภทของละครไทย


                                   

                                   

                       การแสดงละครในเรื่องอิเหนา

          ที่มาของภาพ  :    ธีรเดช  กลิ่นจันทร์, นาฏศิลปิน กรมศิลปากร

                                    

                            ประเภทของละครไทย

การจำแนกประเภทละครไทย ยึดถือวิธีการแสดงเป็นสำคัญ 

     

แบ่งออกได้เป็น   ประเภท คือ

    ละครรำ

           ๑.๑   ละครรำแบบดั้งเดิม  คือละครที่ใช้ศิลปะ   

    

                       การร่ายรำในการดำเนินเรื่อง ได้แก่

-          ละครชาตรี

-          ละครนอก

-          ละครใน

  ๑.๒   ละครรำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่  คือละครที่ใช้ศิลปะ

          การร่ายรำในการดำเนินเรื่อง โดยมีการปรับปรุง

 

          วิธีการแสดงขึ้นใหม่  ได้แก่

  -   ละครพันทาง           

                             

  -  ละครดึกดำบรรพ์          

                      

  -      ละครเสภา

  ๒. ละครที่ไม่ใช่ละครรำ

๒.๑ ละครร้อง   คือ  ละครที่ใช้ศิลปะการร้องดำเนิน  

เรื่องเป็นละครแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

 -  ละครร้องสลับพูด

 -  ละครร้องล้วนๆ

๒.๒ ละครพูด      คือ  ละครที่ใช้ศิลปะการพูดดำเนิน

เรื่องเป็นละครแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

 -  ละครพูดล้วนๆ

 -   ละครพูดแบบร้อยกรอง

 -  ละครพูดสลับลำ 

๒.๓ ละครสังคีต  เป็น  ละครที่ใช้ศิลปะการพูดและ     

 

การร้องดำเนินเรื่องเท่าๆ กันจะตัดส่วนใดออกเสียมิได้   

  

เพราะมีถ้อยคำที่เป็นเนื้อเรื่องบรรจุอยู่

โดย ครูอัษ

 

กลับไปที่ www.oknation.net