วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย


  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ (ยกร่างโดยหลวงประดิษฐมนูธรรม) ในที่สุดราชอาณาจักรไทยก็มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงลงพระปรมาภิไทและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ และทรงมีพระราชดำรัสในวันนั้น ใจความว่า'ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร' ประเทศไทยจึงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนับแต่นั้นมา

   หากกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คงต้องกล่าวถึง คณะราษฎร ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการหัวก้าวหน้า ทั้งทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน โดยมีผู้นำการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นนายทหารบก คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)และมันสมองชั้นยอดนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจาก หลวงประดิษฐ์มนูธรรม(ดร.ปรีดี  พนมยงค์) วันรัฐธรรมนูญปีนี้ บ๊องบ๊องจึงขอระลึกถึงผู้เสียสละอันก่อให้เกิดประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวไทย นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะราษฎร และกลุ่มคนอีกมากมายที่เห็นแก่ประโยชน์สุขของชนส่วนใหญ่ในอาณาจักรไทยแห่งนี้ค่ะ

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละเพื่อราษฎรของพระองค์

คณะราษฎร

เครดิตรูปภาพ : อินเตอร์เน็ต

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net