วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านสวน จ.สุโขทัย (ความเป็นมา)


เรื่องเล่า "บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย"

 

         

ประวัติความเป็นมา :

 

            เดิมสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี  ชุมชนชาวสวน คงเป็นพื้นที่รอบอาณาเขตของเมืองหลวง ที่มีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่น สังเกตจากสภาพชุมชนไม่ไกลจากอาณาบริเวณศูนย์กลางเมืองมากนัก (20 กม.) รวมไปถึงวัดร้างในเขตบ้านสวนที่มีจำนวนมาก และมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัย เช่น วัดศูนย์ (บ้านคลองด่าน) วัดจันทร์ วัดป่าเรไร วัดตาดาว วัดเรืองยศ (ตาลเตี้ย) เป็นต้น  (www.bansuan.net )

                            

 

            สันนิษฐานว่าด้วยสภาพพื้นที่เป็นสวนผลไม้ สวนกล้วย ขึ้นเป็นดงเต็มพื้นที่ คนสมัยนั้นจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "บ้านสวน" ต่อมาเมื่อผู้คนอพยพเคลื่อนย้ายมากขึ้นจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง ในแต่ละช่วงเวลา จน ทำให้สวนในอดีตเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมากขึ้น มีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยกันหนาแน่นขึ้น จนในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นตำบลตามชื่อเดิม "บ้านสวน" อ.เมือง จ.สุโขทัย              

บริเวณตลาดบ้านสวน(ภาพจากเว็บ)

สภาพทั่วไปของตำบล :

 

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการเพาะปลูก มีจำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,948 ครัวเรือน มีบึงใหญ่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ

 

อาณาเขตตำบล :

 

ทิศเหนือ ติดกับตำบลเกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย

 

จำนวนประชากรของตำบล :

 

จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,638 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,833 หลังคาเรือน

 

สถานที่ราชการ :

          1.สถานีภูธร (บ้านสวน)

          2.สถานีอนามัย (บ้านสวน)

          3.สถานีอนามัย (บ้านคลองด่าน)

 สถานศึกษา :

          1.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (มัธยม)

          2. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ (โรงเรียนขยายโอกาส)

          3. โรงเรียนบ้านสวนสวนใต้

          4. โรงเรียนคลองปลายนา

          5. โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก

          6. โรงเรียนวันจันทร์ (โรงเรียนขยายโอกาส)

          7. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ

          8. โรงเรียนบ้านคลองด่าน

          9. โรงเรียนวัดฤทธิ์ ฯ

         10. ศูนย์เด็กเล็กวัดคลองตะเคียน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

                            

          1.ศาสนสถาน คนในเขตบ้านสวนร้อย 99 นับถือพระพุทธศาสนา และมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งในเขตตำบลบ้านสวน อาทิ  วัดคุ้งยางใหญ่ (หมู่ 3) วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม วัดบึงวนาราม (หมู่ 4) วัดหัวฝาย วัดป่าเรไร (หมู่ 2) วัดคลองตะเคียน (หมู่ 6) วัดอมราวาส/วัดศุนย์ (หมู่ 5) วัดคุวาราม (สำนักสงฆ์) วัดดงดีปลี (สำนักสงฆ์)

          2.สถานท่องเที่ยว และแหล่งที่สำคัญ  อาทิ

 

          (1) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร. 9) ซึ่งเป็นแหล่งพันธ์ปลาน้ำจืด และสวนรุกขชาติ ที่เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ  

                                 

 

          (2) อ่างเก็บน้ำบึงใหญ่  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บน้ำในการทำการเกษตรของชาวบ้านสวนและตำบลใกล้เคียง ที่เป็นทั้งแหล่งเพราะพันธุ์ปลา และท่องเที่ยวได้ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน (อบต.) ก็ตั้งอยู่บริเวณริมบึงแห่งนี้ด้วย  คนบ้านสวนจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “บึงใหญ่”

          บึงใหญ่เป็นหนองน้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านสวนเหนือ ตำบลบ้านสวน และ หมู่ที่ 3 บ้านยางเอน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองโบสถ์ ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ หรือประมาณ 3.2ตารางกิโลเมตร บึงใหญ่เป็นแหล่งรองรับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำยม มีเกาะกลางบึงขนาดใหญ่ 2 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เกาะเล็ก 2 เกาะ พื้นที่ 36 ไร่ และ 10 ไร่ ตามลำดับ มีลักษณะเป็นเนินดินสูงเล็กน้อย มีน้ำล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินทรายปนดินเหนียว ประชาชนส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพทำนา และเลี้ยงปศุสัตว์ และปัจจุบันมีปริมาณน้ำในบึงใหญ่ ประมาณ 7.6 ล้านลูกบาศก์เมตร 

          เขตตำบลบ้านสวน หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในบึงใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 รวมทั้งสิ้น 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 8,000 ไร่

          เขตตำบลตาลเตี้ย หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในบึงใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 รวมทั้งสิ้น 600 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 2,386 ไร่

          สภาพปัญหา เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านสวน และตำบลตาลเตี้ย จะประสบปัญหา น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อการเกษตร

 

 

 

 

                                  

 

          (3) ตลาด เป็นศูนย์กลางการค้าขาย ทั้งอาหารสด แห้ง เป็นศูนย์กลางการเงิน และแลกเปลียนสินค้า

                                 

                                  (ตลาด ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจชุมชน)

          (4) สุสานฝั่งศพ สำหรับชาวจีนที่คนบ้านสวนส่วนใหญ่จะเรียกว่าป่าช้าจีน

 

 

ข้อมูลองค์การปกครองท้องถิ่น :

 

                               

      ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน (อบต.)หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220 Tel / fax : 055 - 613688

 

    ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220 โทร.055-699028 http://www.bansuanlocal.com

 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :

 

ใช้เส้นทางถนนสิงหวัฒน์สายพิษณุโลก - สุโขทัย ระยะทางจากสุโขทัย - บ้านสวน 7 กิโลเมตร มีรถสองแถวประจำทาง, รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

 


สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

 

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

แหล่งข้อมูล
ภาพถ่ายประกอบ โดย วรรณนคร  ทับทิม
www.sabuy.com (ที่มาแผนที่)
http://www.bansuan.net โดย ดิเรก ด้วงลอย(พลอยบุตร)

http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=640102 (ต.บ้านสวน)

 

 

 


โดย โมไนย-พจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net