วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"สถานพยาบาลด่านสามเร่งพัฒนาขีดความสามารถดูแลผู้ป่วยหัวใจ-หลอดเลือด"
"หัวใจ-หลอดเลือดคร่าชีวิตคนไทยสูงสปสช.เร่งป้องกัน"

โดย มติชน วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ (สบส.) ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับ

สนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการตติยภูมิ โดยเฉพาะโรคหัวใจและ

หลอดเลือดปี 2550 ร่วมกับ นพ.วินัย สวัสดิวร รองเรขาธิการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการ

บริการเกี่ยวกับโรคหัวใจอย่างทั่วถึง และจัดให้มีอยู่ทั่วประเทศ

นพ.วินัยกล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาการตายติดอันดับ

ต้นๆ ของโลก ซึ่งผู้ที่รอดจากโรคนี้จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานาน และมีความเสี่ยงต่อโรคพิการสูง สำหรับประเทศไทยพบอัตราการ

ตายจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดติดอันดับ 1 ใน 3 มาโดยตลอด และมี

สถิติว่าทุก 1 ชั่วโมง มีคนไทยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง5.3 คน ทุกๆ

12 นาที หรือวันละ 126 คน และคนไทยตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 2.3

คน ทุกๆ 30 นาที หรือวันละ 54 คน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ด้าน นพ.ศุภชัยกล่าวว่า สบส.ได้มีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรค

หัวใจเฉพาะตติยภูมิ สถานพยาบาลด่านสามให้มีขีดความสามารถตรวจ

วินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ พร้อมการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้

จำนวน 32 แห่งในสังกัด สธ.รวมตั้งแต่การตรวจประเมินและพัฒนา

ศักยภาพสถานบริการให้มีคุณภาพ สามารถรองรับระดับความรุนแรงของโรค

ได้ทุกระดับ ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรในศูนย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ รวมถึงการจัดสรรหาเพิ่มบุคลากร แพทย์ พยาบาล และนักเทคนิค

เฉพาะทางในศูนย์หัวใจ อีกทั้งได้มีการจัดทำมาตรฐานระบบสารสนเทศ

ข้อมูลผู้ป่วยของศูนย์หัวใจ เพื่อความรวดเร็วในการให้การรักษาเบื้องต้นและ

ส่งต่อผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนให้ประชาชนทุกๆ

ภูมิภาคได้เข้าถึงการบริการตามระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพ 3 ระดับ

 

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net